Bittersweet


Emptiness, complete emptiness
alone, all alone
and this, this is what you call
The prime of life!

Music, sweet music
I had a heart then but the queen has been overthrown
Sings Ellie Goulding,
You have my heart, Ellie! beautiful Ellie

Music, sweet music
Plagued by constant misery
Sings Cage the Elephant
I’m plagued by constant misery!

Music, sweet music
Enur sings in a foreign language
But the beat rings true
the beat does!

I wish I was young
I have reached the top
but it is flat at the top
I wish I was still climbing up

Now I’m heading down
I must be getting old
I look more on the past
than on my future

Is there a future?
Is this not it?
I have arrived to the much hoped for future
I see now the promise of youth unfulfilled

What I hoped for then
I did not get
Though I had no clear vision
I do not know what exactly I hoped for

Certainly it was not to be sitting alone, all alone
Listening to Ellie Goulding and Cage the Elephant,
plagued by constant misery
and this… this is what you call the prime of life!

The only good thing about adulthood
is it comes with a past,
a past to meditate on,
the past is sweet even if at the time it was sour.

I crave bitterness! not sweets
Bitter wine to go with my bitter memories
I crave reflecting on my mistakes
the taste of adulthood is bittersweet

I often wonder what might have been
Had I done right then,
Had I flown right then, when I was young
How high I might be flying now, as an adult

ALBANIAN

E hidhur dhe e embel

Zbrazëti, zbrazëti e plotë
vetëm, krejt vetëm
dhe kjo është ajo që ju e quani moshën
Kryesia e jetës?

Muzikë, muzikë e ëmbël
Unë kisha një zemër atëherë, por mbretëresha është rrëzuar
Këndon Ellie Goulding,
Ti ke zemrën time, Ellie e bukur! Vertet

Muzikë, muzikë e ëmbël
I rrënuar nga mjerimi i vazhdueshëm
Këndon Cage the Elephant
Unë jam i rrënuar nga mjerimi i vazhdueshëm!

Muzikë, muzikë e ëmbël
Enur këndon në gjuhë të huaj
Por rrahja tingëllon e vërtetë
Rrahja ben!

Do të doja të isha i ri
Unë kam arritur majën
por është e sheshtë në maje
Do të doja të isha ende duke u ngjitur lart

Tani po shkoj poshtë
Duket se po plakem
Unë shikoj më shumë në të kaluarën
se sa për të ardhmen time

A ka të ardhme?
A nuk është kjo?
Kam mbërritur në të ardhmen e shumëpritur
Tani e shoh të paplotësuar premtimin e rinisë

Ajo që unë shpresoja atëherë
nuk e arrita
Edhe pse nuk kisha një vizion të qartë
Nuk e di se çfarë saktësisht shpresoja

Sigurisht jo të rrije vetëm, krejt vetëm
Duke dëgjuar Ellie Goulding dhe Cage Elephant,
i rrënuar nga mjerimi i vazhdueshëm
dhe kjo… kjo është ajo që ju e quani kryeja e jetës!

E vetmja gjë e mirë për moshën madhore
eshte ajo vjen me një të kaluar,
një e kaluar për të medituar,
e kaluara është e ëmbël edhe nëse në atë kohë ishte e thartë.

Unë dëshiroj hidhërim! jo ëmbëlsirat
Verë e hidhur për të shkuar me kujtimet e mia të hidhura
Kam dëshirë të reflektoj për gabimet e mia
shija e moshës madhore është dhe e hidhur dhe e embel

Shpesh pyes veten se çfarë mund të ketë qenë
Sikur të kisha bërë pikërisht mire atehere,
Sikur të kisha fluturuar pikërisht atëherë, kur isha i ri
Sa lart mund të fluturoja tani, si i rritur

Published by

George Shetuni

I am an author of fiction, essays, and poetry. I also enjoy blogging. In my blog, I write about self help, motivation, and literature.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s