Albanian History: Enver Hoxha

Histori Shqiptare : Enver Hoxha (English below)


Asnjë person tjetër nuk ka luajtur një rol më të madh në fatin e Shqipërisë në shekullin e 20-të sesa Enver Hoxha. Ai është Skënderbeu i shekullit të 20-të. Megjithatë, ndërsa udhëheqja e Skënderbeut ishte për mirë; Hoxha ishte për të keqe. Ndërsa trashëgimia e të parit i ka rezistuar kohës, trashëgimia e Hoxhës është rishkruar rrënjësisht menjëherë pas vdekjes së tij, me shqiptarët që e etiketojnë atë jo si hero, por si shejtan. Hoxha kishte përkrahësit e tij në mesin e bashkëmoshatarëve të tij, të cilët tashmë janë të moshuar dhe të vdekur, por askush nga brezi i ri nuk e vlerëson atë. Hoxha, mund të argumentohet, shkatërroi Shqipërinë dhe çoi në emigracionin masiv që pasoi kur ai vdiq. Hoxha ishte një udhëheqës kulti: ai e izoloi kombin e tij të gjithë për t’i shërbyer vetes dhe rrethit të ngushtë. Ai madje vrau miqtë dhe familjen e tij. Ai ishte karizmatik; e bëri me buzëqeshje për njerëzit. Ai nuk do të ndalej para asgjëje për t’u kapur pas pushtetit, edhe nëse kjo do të nënkuptonte ndërtimin e bunkerëve të shëmtuar mbrojtës në të gjithë Shqipërinë. I talentuar nga mashtrimi dhe persekutimi i pamëshirshëm, mund të shihet se si ai ishte një forcë e tillë. Por ai nuk ishte një forcë për të mirë; ai ishte një forcë për të keqe. Le të shqyrtojmë krijimin e kësaj figure konsekuente, por djallëzore.

Enver Hoxha lindi në jug të Shqipërisë më 16 tetor 1908. Megjithatë familja e tij nuk vjen nga gjirokastra e vjetër dhe mund të jetë shpërngulur atje nga një pjesë tjetër e Shqipërisë si nga Malësia e Veriut apo edhe nga zonat shqiptare të Maqedonisë. Babai i tij ishte një klerik mysliman. Më vonë në jetë Enveri do të përplasej me të atin për besimin e tij. Thuhet se ai dogji edhe Kuranin e babait të tij. Në mesin e viteve 1960 Hoxha e shpalli Shqipërinë një shtet zyrtarisht ateist dhe mbylli të gjitha shtëpitë e fese. Ai e bëri këtë pa dyshim sepse mendonte se feja kërcënonte mbajtjen e tij në pushtet.

Hoxha mori pjesë në shkollat ​​e mira të qytetit të tij, përfshirë të parën që mësohej në gjuhën shqipe. Ai nuk ishte i talentuar si student; por ai rridhte nga një familje e pasur që donte që ai të kishte një arsim. Pas shkollës fillore u dërgua në një shkollë franceze në Korçë. Megjithëse nuk shkëlqeu, ai përfundoi kursin. Pas diplomimit ai donte të shkonte jashtë vendit. Ai dhe familja e tij i bënë presion një bamirësi që t’i ofronte një bursë për të shkuar të studionte në Francë. Ai shkoi në Universitetin e Montpellier. Megjithatë, ai ishte një student shumë i varfër dikur atje. Ai nuk ishte i interesuar për studimet e tij. Ishte e qartë se ai nuk ishte për akademikë, dhe bursa e tij u anulua për shkak të statusit të dobët. Në fakt ai u hakmor ndaj zyrtarit që i hoqi bursën, duke e dërguar në burg, në jetën e mëvonshme kur u bë diktator.

Pas Montpellier shkoi në Paris dhe u miqësua me revolucionarët e asaj kohe, klikën komuniste franceze. Duket se këtu u mboll fara për fatin e tij. Ai donte të bëhej një udhëheqës komunist. Pas kthimit në Shqipëri ai kaloi ca kohë në shkollën e tij të vjetër në Korçë si mësues zëvendësues, duke pritur Luftën e Dytë Botërore dhe duke kërkuar kohën e tij kur të mund të godiste. Ai duhet ta ketë ditur se ishte një gjeni i keq dhe për çfarë ishte i aftë. Ai u transferua në Tiranë dhe bëri më shumë miq komunistë, ndërsa punonte si shitës puro në dyqanin e xhaxhait të tij, një punë e zakonshme për dikë që ishte i destinuar të ishte heroi i popullit të tij.

Hoxha bëri një pakt me djallin. Dy agjentë erdhën nga Serbia për të ndihmuar në formimin e partisë komuniste shqiptare, Dushani dhe Miladin; për shkak të ndikimit të tyre negativ – në fund të fundit ata donin të instalonin një njeri që do t’i lejonte Serbisë, rivalit të Shqipërisë, të mbante provincën të Kosovës – ata mbështetën Hoxhën, si liderin e partisë, më joparimoren e grupit. Kudo që kishte një luftë për pushtet, Hoxha do të fitonte përmes persekutimit. Sapo mori pushtetin në vitin 1944, ai ekzekutoi rivalin e tij kryesor, Koci Xoxe, si dhe krerët e partive kundërshtare, Ballin Kombëtar dhe Legalitetin; partitë që komunistët i kishin ftuar më parë të bashkoheshin në luftën për çlirimin e Shqipërisë nga nazistët dhe fashistët. Në pleqëri, Hoxha e përfundoi mbretërimin e tij të terrorit duke ekzekutuar përkrahësin e tij kryesor, Mehmet Shehun. Ai vdiq në vitin 1985, pas 40 vitesh në pushtet.

Lëvizja komuniste është kritikuar gjithmonë në Perëndim. Nëse jo qëllimisht keq, sigurisht që nuk është e mençur. Edhe nëse fillon të funksionojë siç duhet në fillim, ekonomia e saj gradualisht ngec. Komunizmi duket si mashtrues. Megjithatë, në atë kohë ata ishin të rinj që aspironin për diçka më shumë, dhe në fakt shumica e komunistëve kishin qëllime të mira. Megjithatë, një problem me revolucionin komunist – ose ndoshta me të gjitha revolucionet populiste – ishte se ai ishte subjekt i uzurpimit nga një udhëheqës i keq. Hoxha ishte pikërisht tipi i liderit joparimor që uzurpoi lëvizjen, kur revolucioni ishte në fillimet e tij dhe e ktheu komunizmin në diktaturë. Hoxha me taktika te padrejta ngjiti majen. Pasi e bëri këtë, ai nuk e lëshoi ​​kurrë. Ai e bëri këtë përmes mashtrimit, persekutimit, ekzekutimit, izolimit dhe internimit. Ai është ende një emër i njohur në Shqipëri… për te keqe.

(in English)

No other person has played a greater role in the fate of Albania in the 20th century more than Enver Hoxha (Hodja). He is the Skanderbeg of the 20th century. However, While Skanderbeg’s leadership was for good; Hoxha’s was for ill. While the former’s legacy has withstood the test of time, Hoxha’s legacy has been radically rewritten immediately after his death, with Albanians labeling him not as a hero but a villain. Hoxha had his supporters among his peers who are now old and dying out, but no one of the younger generation esteems him. Hoxha, it can be argued, ruined Albania and led to the mass immigration that ensued when he died. Hoxha was a cult leader: he isolated his nation all to serve himself and close circle. He even killed his friends and family. He was charismatic; he did it with a smile for the people. He would stop at nothing to cling on to power, even if it meant building unsightly defensive bunkers all over Albania. Gifted at deception and ruthless persecution, one can see how he was such a force. But he was not a force for good; he was a force for ill. Let us examine the making of this consequential, yet villainous figure.

Enver Hoxha was born in the south of Albania on October 16th 1908. However his family does not come from old Gjirokastra stock and may have moved there from another part of Albania such as the Northern Highlands or even the Albanian areas of Macedonia. His father was a Muslim cleric. Later in life Enver would clash with his dad over his faith. It is said that he even burnt his father’s Quran. In the mid 1960s Hoxha declared Albania an officially atheist state and shuttered all houses of worship. He did this no doubt because he felt that religion threatened his hold on power. 

Hoxha got to attend the good schools of his town including the first one that taught in Albanian. He was not gifted as a student; but he came from a well-to-do family who wanted him to have an education. After grade school he was sent to a French school in Korca. Though he did not shine, he completed the course. Upon graduation he wanted to go abroad. He and his family pressured a benefactor to offer him a scholarship to go study in France.  He went to the University of Montpellier. However, he was a very poor student once there. He was not interested in his studies. It was evident that he was not for academics, and his scholarship was revoked because of poor standing. In fact he got revenge on the official who revoked his scholarship, sending him to prison, in later life when he became dictator.

After Montpellier he went to Paris and made friends with the revolutionaries of the day, the French communist clique.  It seems that here the seed for his destiny was planted. He wanted to be a Communist leader. Upon his return to Albania he spent some time at his old school Korca as a substitute teacher, waiting out World War II and biding his time when he could strike.  He must have known he was an evil genius, and what he was capable of.  He moved to Tirana and made more communist friends, while working as a cigar salesman at his uncle’s shop, an ordinary job for one destined to be his people’s hero. 

Hoxha made a pact with the devil. Two agents came from Serbia to assist in the formation of the Albanian communist party, Dushan and Miladin; owing to their negative influence-after all they wanted to install a man who would allow Serbia, Albania’s rival, to keep the Albanian majority province of Kosovo-they supported Hoxha, as party leader, the most unprincipled of the bunch. Wherever there was a power struggle, Hoxha would win through persecution. As soon as he got power in 1944, he executed his top rival, Koci Xoxe, as well as the leaders of the opposing parties, the National Front and Legality; parties which the communists had previously invited to join in the fight for the liberation of Albania from the Nazis and Fascists. In old age, Hoxha concluded his reign of terror by executing his top supporter, Mehmet Shehu. Hoxha died in 1985, after 40 years in power.

The communist movement has always been criticized in the West. If not deliberately bad, it’s certainly unwise. Even if it begins to work out properly in the beginning, its economy gradually flounders.  Communism seems like a con. However, at the time they were young people aspiring for something more, and in fact most communists were well-intentioned.  However one problem with the communist revolution-or perhaps with all populist revolutions-was that it was subject to usurpation by a bad leader. Hoxha was the exact type of unprincipled leader to usurp the movement, when the revolution was in its infancy, and turned communism into a dictatorship. Enver Hoxha. strong armed his way to the top. Once he did so he never let go.  He did this through deception, persecution, execution, isolation and exile. He is still a household name in Albania… for ill.

Sources:

Panorama. Hoxha 2012

Enver Hoxha. The Iron Fist of Albania. 2016

History of Albania. Tajar Zavalani 1963

Albania: The Ottoman Invasion

Albania came under the sway of the Ottomans in the early 1400’s and would remain in their empire-although not wholly and not all the time-until 1912. But who are the Ottomans? The people who came to be known as Ottomans were the Muslim Turcomans, or Turkish tribes who originated in central Asia and moved to Iran and eastern Anatolia. Many of them were nomadic. Partly owing to the Mongol invasions of the 1200s in Eastern Turkey, which oppressed them, they migrated west, and began settling near the border of the Byzantine Empire.

Once there, they embarked on a Gazi, or Holy War, against the Christians of the Byzantine Empire. The crusader with land closest to Constantinople was Osman, a capable soldier, who in 1302 led an ambush against the Byzantines in a decisive battle. Their win first established the Ottoman principality. He and his people wrested provinces in western Anatolia from Byzantium, and many Turks flocked to do battle with him, calling themselves Osmanlis. Their mission was holy war and colonization.

Emboldened by their seemingly easy conquests in the western frontier, the Muslim incursion of Gazi crusaders gained great momentum and the prospect of even entering Europe became a real one. Constantinople was very much occupied keeping the Balkan provinces in check; it didn’t have the capability to defend itself from the East. With each passing year, the Ottomans kept gaining ground and rising in power. By the 1350s the Ottomans had taken Salonica and Gallipoli. Then came Adrianople, which would be their capital for almost 100 years. Constantinople, was in such poor shape it hired Ottomans to hold on to its Balkan provinces. This portended a bleak future for its survival. The Ottomans could turn on it. But it was desperate.

There was a renewed campaign to unite the Orthodox and Latin church in order to strengthen the Empire. Appeals for protection were made to Western nations. A call was made for a crusade not recapture Jerusalem but to save Constantinople. But history was not on Byzantium’s side. Now at over 1000 years old, perhaps, the ravages of ages finally caught up with it.

Within the Balkans, Ottoman soldiers found plenty of work in the armies of feudal lords to fight neighboring peoples. Sometimes nobles of the same nation hired Turkish soldiers to fight each other. They were all playing with fire. Division within the Balkan peninsula along ethnic and religious lines greatly weakened it. Yet the new invader was not a scourge upon all. Bulgarians, for example, preferred Turkish occupation to Hungarian occupation. Likewise, Albanians also preferred Turkish rule to their Serb rivals. This only hastened the Ottoman incursion.

In 1385 the Turks first came to Durres as mercenaries of a local lord, who was fighting a fellow Albanian in the north. Three years after winning this battle, the Turks returned again, this time not under the command of a local lord but under the direction of the sultan himself to conquer for their own benefit. Although many feudal lords finally united, it was too late. They were beaten and soon enough each of them were forced to become vassals of the Sultan. Meanwhile in 1453 Constantinople finally fell to the long coming threat, marking the end of the Byzantine Empire.

***

Zavalani, Tajar. History of Albania. London: 1963. Robert Elsie and Bejtullah Destany 2015.

Inalcik, Halil. The Ottoman Empire: The Classical Age 1300-1600. Phoenix Press, 2013.

Albania: Brave Old World

Recently I’ve been rereading Brave New World by Aldous Huxley. This book was a high school favorite of mine for the reason that it discusses forced conformity and brainwashing, two things that I faced and that I think every young person is faced with to some degree from his peers and false friends. Here I am, all these years later, relating to this story now for the opposite reason; Now instead of being faced with brainwashing, in order to arrive at “stability,” I have essentially arrived at the perfect point of stability, and I didn’t have to sell my soul it! It just came about naturally. How? With age, of course! Time heals all wounds, and time cools all heads. The only problem is that the adult mind is too stable, and not exciting like the spirit of youth. Regardless, although life doesn’t have the thrills of youth, it does have more peace. Yet age brings physical health problems, which make this stage of life harder, but I can’t blame that on a conformist society that tries to brainwash its members.


Now let us move on to the Albania blog. Let us pose this question: Can one draw an analogy between the US and Albania, where the US represents the Brave New World and Albania represents the Indian reservation? Certainly we can. Here is the comparison. Like the Brave New World, the US is a more perfect society: quiet, clean, law-abiding, and orderly. By comparison Albania is more “savage”: messy, noisy, hectic, unpleasant, disorderly, and chaotic.

In the US, to quote Huxley, “there isn’t any need for a civilized man to bear anything that’s seriously unpleasant.” If true, this certainly draws people to come here. But by the same token, the US is a much less soulful country than Albania. Stability gets rid of soul. A messy country is full of soul.

“My dear friend, civilization has absolutely no need of nobility or heroism,” says the Controller, dismissing the good qualities born of strife.


“But tears are necessary,” says the savage. You’ll get plenty of tears in Albania, if not literal, proverbial. Life there is more of a rollercoaster ride than the US. One has to endure a dizzy array of “flies and mosquitoes”; where it be open sewers, fellow passengers breathing down your neck in a city bus, or drivers who feel pedestrians get the right of way only if they earn it.


“Charming! But in civilized countries,” says the Controller…there aren’t any flies or mosquitoes to sting you. We got rid of them.” In America, everything is spic and span, or if not spic there is general standard: the busses are empty, the sewers are lidded, and pedestrians always get the right of way. But by the same token America somehow got rid of the pedestrians!


“You got rid of them. Yes that’s just like you,” says the Savage, “Getting rid of everything unpleasant instead of learning to put up with it.” By getting rid of the inconveniences, we reduce our own ability to cope/fight/and grow from difficulty. In Albania there are plenty of unpleasantries to fight and grow from. Yet, by the same token, life there is more uncomfortable.


“What you need is something with tears, for a change,” the Savage goes on, “Nothing costs enough here.” True, this makes us ask: Have we gone too far? Is America too quiet, too comfortable, too peaceful, too perfect? Yet, there are parts within America that are anything but “nice and clean.” i.e. the inner cities.

“I like the inconveniences,” says the savage, preferring an imperfect society, perhaps one like Albania.


“We don’t,” says the Controller, “We prefer to do things comfortably.” He prefers America.


“But I don’t want comfort. I want God, I want poetry, I want real danger, I want freedom, I want goodness. I want sin.” says the Savage. He wants to live life to the fullest.

The battle of the two societies mentioned above can also be framed as the battle of the society of peace versus the society of excitement. The Controller of the Brave New World prefers peace. The Savage of the Old World prefers excitement. America is the society of peace. Albania is the society of excitement. The society of peace is sophisticated and perfect. The society of excitement is unrefined. The epitome of peace, cleanliness and order, is the suburb, coveted by all well-to-do Americans as the ideal dwelling place. Meanwhile, the downtowns of cities are anything but peaceful, and this is why Americans, who crave peace and quiet, avoid them. Albanians crave noise! The culture is one where people covet living in the big city. The closer to the action the better. Tirana, Albania’s capital, is a buzzing beehive! I have been to Chicago, New York, Miami, and none of them are as energetic as Tirana. At the same time American architecture is massive and unmatched in size and scope by Albania or even Europe. Conversely, there are parts of Albania which are peaceful; villages. Unlike suburbs, they are very small, just a handful of houses, and are out not part of a city, but rather are out in the fields. They may have farmland nearby and even farm animals.

Albania: Mother Teresa

Mother Teresa is the most internationally recognized modern Albanian figure today. Her name has entered into the mainstream both in the East and the West. Her impact is global. Upon her death the order of nuns that she founded, the Missionaries of Charity, stood at 4000 strong and had houses that cared for the poor, sick and destitute in over 90 countries all over the globe. This diminutive woman born of a common Albanian family was a force of God. The indomitable nun as she came to be known truly was unstoppable. Because she did not meddle in politics but merely wanted to have mercy on the poor, she was usually welcomed all over the world. She had a universally liked personality and charisma. Moreover, she never took no for an answer. It is only through immense persistence that we may imagine she set up her missions everywhere.


Mother Teresa was born as Agnes Bojaxhiu in Shkodra, Albania on August 27, 1910. In youth, her family moved to Skopje, Macedonia. When the Ottoman Empire fell Macedonia and Kosovo were incorporated into Yugoslavia. Her father who was a political activist for Kosovo, the Albanian majority region, was poisoned by the Serb authorities. From her youth little Agnes showed the signs that would distinguish her in adult life: she was principled, religious, and compassionate. She often visited a poor widow in the neighborhood while her siblings would not.


One day when she was 12 a Jesuit missionary group came and spoke to her class of their mission in India. This talk captured her imagination and was the spark that lit the fire for the religious life of a nun. At 18, after receiving her mom’s blessing-who was initially astonished- Agnes left for Ireland to train with the Sisters of Loretto. A mere two months later, Agnes went with the mission to India. She adopted the name of Teresa in reverence of St Therese of Lisieux who believed in simple goodness and died at merely 25.


In 1934, she heard news that her mom and brother and sister had moved to Tirana. However, time would prove this a costly move. Albania would soon be run by a severe dictator who ridiculed religion and persecuted her family on account of her renown. Meanwhile Sister Teresa was promoted to Mother Teresa at merely 27. She still kept her usual duties of prayer and teaching children whom she was particularly fond of. However, World War II would bring a terrible famine to India. 2 million souls perished.


After 17 years of service to the sisters of Loretto Mother Teresa heard a call from God. She must live among the poor. She was haunted by poverty and felt the only way to truly care for them was to become one of them. She became a beggar for beggars but before long other nuns came to her side, and she would set up an new, independent mission under the Catholic Church. Although she would never accept official church funds, the money always turned up, as if miraculously. The rich gave a lot and the poor gave their last coins. She set up houses to care for children, lepers, the homeless, the sick and dying. From Asia to Europe, to North America to South America, to Africa; perhaps in every continent; It is no wonder that she was universally beloved. She met with heads of state. She even tried to reconcile Saddam Hussein and George Bush to prevent the Gulf war; afterwards in Iraq, she would set up a mission to care for wounded civilians.


She flew around the globe to her dying day and was recognized by prizes for her work everywhere, including being awarded the prestigious Nobel prize. In 2016, she became canonized a Catholic saint. Interestingly, the only two places where she was rejected were her homeland of Albania, where the dictator persecuted her family, and Northern Ireland, which refused to have a Catholic mission, especially one founded by a nun who had first trained in its rival, Ireland. Mother Teresa is an example to all of us: to care for those less fortunate than ourselves in the name of God.

Source
Hurley, Joanna. Mother Teresa 1910-1997: A Pictorial Biography. Philadelphia: Courage Books, 1997.
Image: Mother Teresa accompanied by children at her mission in Calcutta, India 05/12/1980 (Getty)

Albania: Thoughts on Economics

The standard of living that we all talk about is material: who can get the most goods and services at the lowest price. But there is a spiritual standard of living; the spiritual is founded on the material. One can’t be happy when one has no material goods or services. That’s why we lament poverty. But is there not an expression that says: Money can’t buy happiness. People always prioritize the material, so they immigrate. But the spiritual standard of living back home may have well been higher; friends, relatives, an easy-going pace of life. Just like economics which is founded on trade-offs, the standard of living is a trade: the material for the spiritual.

Communism tried to put the spiritual before the material. Socialization was prioritized. Good for the spirit, bad for goods and services. Socialization matters, but it cannot be the foundation of economy. Communism did not fail. It succeeded at its goal: a communal society. The Albania of Communism was warm and highly communal. Communism is not so much an economic ideology as a social ideology. Let’s not work! Let’s socialize. But socialization cannot come first. It does not produce the fruits of labor. One must put work first. Capitalism is a good economic ideology precisely because it is not a social ideology. It rewards work, and discourages socialization.

Capitalism is practical, fit for the entrepreneur. Communism was full of ideology, fit for the bookworm.


Economy is everything. People judge you by the goods you produce. The fastest way to become a good country is to produce high quality goods. “Turkey makes low quality goods,” true, but at least they produce! and export


I compare Albania to Greece and Italy but a more accurate comparison is to Macedonia Kosovo and Montenegro. They are Albania’s peers. Albania, Kosovo, Macedonia, Montenegro; all are small, thus unheard of


They say poor economy, bad living. But I’ve never seen as good a living as in Albania; a country with a very weak economy. Albania is great for rest and relaxation. It’s Europe’s vacation zone.


In their own place, Albanians are well off. Most people, or at least many, have the purchasing power to live well. Perhaps it is not easy to find good work but the same is true here. You can lead just as good a life in Albania as in America if not better. You will probably not achieve as much, but you may even have a better lead life with more leisure.

I read that to the Roman, a never ending empire was more important than the personal standard of living. Do we not feel this today? Of course, our empire secures our standard of living. In some level we know there is to be no personal prosperity without country. Thus we care for the greater good as our own good.


To be rich is to be safe.


The value of money is perception and status, not merely economics.


Everyone benefits from trade.


Learning beats labor. Skills raise economies.

Albania: the big news

It’s funny how two different people can perceive the same exact news in a completely different way. When my family received the big news that we were moving to America my brother cheered and jumped for joy. I, on the other hand, was indifferent. He was excited. I did not know what to think or what to feel or what this meant. Perhaps, I was too young to know or to have a clear reaction, yet my brother was not much older than I, and he had a definite reaction.

I wonder if something about my fate in America might have been foreseen in that reaction, or at least something about my character. Maybe I was not happy because I knew this was not necessarily good news. Maybe I foresaw hardship and difficulties. But can a kid of nine foresee the hardships of immigration? I did not reject the news deep down or outwardly. I did not have a deep negative premonition, which even kids can have. I was not necessarily unhappy, but I was not excited and certainly not exuberant. Looking back, I am inclined to believe I wanted to stay put. I had nothing against America, but I was “happy enough” in Albania. I had my school, my neighborhood, my grandparents. So why mess with a good thing?

            Truth be told, as I remember it, we as a family had a good life, though we were living in what was supposedly a bad country. Sure, by the late eighties goods and services were lacking. But society had some sense of harmony. People in Albania were nicer back in those days. I am not defending Communism categorically. There was a dark side: no freedom of speech, persecution, imprisonment, and economic subsistence. I am just sharing my experience. In my opinion, my life in Albania up until age 9 in 1992 was very good, as good as the life of any child. It could have been no better in America. Why go through all the trouble of moving… to the other side of the world! My brother meanwhile felt quite differently. He stopped going to school as soon as he heard the big news. I went to school to the last day! His impression of America was no greater than mine. We had both heard of the Chicago Bulls, Madonna’s songs, and Michael Jackson. And the rumors that America was the greatest land on Earth; we were bombarded by those. I suppose these things had an effect on my brother. I was not moved; not enough to move!

For the past year, I had seen the same scenes as everybody else. I saw poor grandma get up at six to wait in line for our daily bread, literally. I saw the trees in our neighborhood being chopped for firewood; wonderful olive trees mind you. I saw  I saw our school vandalized, broken windows and clipped hanging lamps. I saw the common power and water outages. I saw a mad swarm of people board a cargo ship and set sail for Italy. I saw a wild gypsy woman rob a poor teacher of her foreign aid box in front our school in broad daylight. But did these things alarm me? No, not at all. Did they alarm my brother? No, not at all. It was not the miserable conditions he wanted to escape. It was the wonderful picture of America he wanted to become a part of. Hey, can I blame him. The way America is shown on TV, who doesn’t want to move here! Yet, I instinctively was not excited to be leaving my home, the only home I had ever known; this must mean something about my character, I suppose. My unsure, unenthusiastic reaction proves to me that even at such a young age, only nine, I was an Albanian at heart. Certainly, of the two of us I am the more Albanian spirited. Bro makes fun of me for being so, “Come on, are you still writing on Albania? Enough man!”

I do not regret immigrating to America. America has been good to my family. That is not to say life has been easy here. Far from it; life has been hard. Yet, I am wise enough to know that immigration comes with a heavy price. You don’t fit in at school; foreignness is a stain on your biography, to use a communist phrase. Serious bullying, less friends to pick from, and even the friends who do accept you, you do not fit in with. Your parents are demoted in their careers and money is tight for the first years. Dad eventually picked himself up, and carved out an academic career, but he had to work far from home for fifteen years. However, who’s to say life would have been easier in Albania? Life is hard everywhere on Earth. Though I am reminded of a saying from Lassie: “Face up to trouble boy! The trouble you run away from is nothing compared to the trouble into.” Aren’t all immigrants people would don’t face up to trouble? Aren’t they all runaways? Don’t they all run into trouble that is much worse than the trouble they left behind? I cannot answer these questions. But I have been in hard situations before where flight is the only way to survive. Perhaps this is the thinking of the immigrant: Flight is the only means of survival.

Photo: the actual apartment building I grew up in. Wow!

Albania: history of Shkodra

Shkodra is a city in North Western Albania. It is located on the coast of Lake Shkodra, the biggest lake of the Balkans and surrounded by three rivers, the Buna, the Drin, and the Kiri. Its population is around 120 thousand people, making it the largest city of northern Albania. Outside the city proper, it has three suburbs: Bahcalleku to the South, as well as Shirokaj and Zogaj to the East. To the south and East it is also bordered by the hills of Renci and Tepes. This is where the fortress of Rozafat, famous for the Ottoman sieges of the late 1400s is located. Rozafa is the site of the earliest pre-historic settlements in the area.

Rozafa is a woman’s name. In legend, she was the wife of the youngest of three brothers who built the castle. Though they labored tirelessly, their construction crumbled each night. A wise man told them that in order for the walls to hold up, one of their brides must be sacrificed. The brothers agreed to make a secret pact not to tell their wifes and to sacrifice the bride who next day brought their lunch meal. The two elder brothers broke their pact and alerted their wives. When Rozafa of the youngest brother came, she was to be entombed within. She cried for baby and husband and requested to be entombed with one breast out to feed the baby, one foot out to rock him, and one arm out to hold him. And so the castle got its name.


Shkodra is blessed to be near the Adriatic coast, where the beach of Velipoja is situated. At the same time it is also blessed with an impressive mountain range. To the north, past the lowlands of Fush Shkodra, begin the Alps of Albania, the most dramatic range in a country known for mountains. This dichotomy makes one wonder is Shkodra a mediterrenain paradise? Or is it a rugged highland town? Perhaps it is a bit of both. When sunny, its skies are bright. It has a warm climate down in the plain. However, just outside the city, in the mountainous winter, the climate is harsh. So harsh and life so hard, that perhaps this is why the locals have named them the cursed mountains.

Shkodra is one Albania’s oldest cities, and has been inhabited since the Illyrian Era in the 4th century BC by the Labeats tribe, capable sailors and traders, who laid the foundation for it. Here the likes of King Gent and Queen Teuta ruled until the Roman conquest of 168 BC. It remained in Roman hands for over four centuries. In the fourth century Shkodra was the seat of a bishopric. Then it fell to the East Roman Empire. In 1043, it was captured by Montenegrin Slavs. In 1180, Shkodra was captured by Stefan Nemanja of Serbia. Then it was ruled by the local Balsha family until in 1396, the Venetians moved in and used it for their own mercantile purposes. Italy has historically exerted more influence in the north. The Christian population here is Catholic, unlike the south where Christians are Orthodox. Likewise, after Communism, many Albanians from here have immigrated to Italy as opposed to Greece.

In 1470’s the Ottomans launched two long sieges against the Rozafat Castle. These events were captured by eye witness and Albanian historian Marin Barleti (1450-1512) in his book, the Siege of Shkodra (1504), an international bestseller in the 16th century:

Now it came to pass that the Ottoman, realizing that Shkodra was the most eminent city and epicenter of the region of Epirus…the shield of Italy and all the Christians-began to nurture a great hope that he could subdue it…therefore he decided to dispatch an amazingly large army to invade it…It would be too lengthy to describe here how many thouands of Turks lost their lives there in humiliation and how the Shkodrans fought so corageously, defending themselves, their fatheirland, their women, and their children…The Turk was repulsed by the besieged-and what a loss it was!


Sultan Mehmet II was only 21 when he captured Constantinople, a feat that earned him the name “the Conqueror.” Having reached such heights so fast, his eyes were set on Rome. After decades of conquering the Balkans, he reached Shkodra, the final Balkan frontier. He personally led both sieges of the Rozafat fortress but here his dreams of reaching Rome were cut short. Venice, which was in power, eventually signed the city over to him but his army was too weakened and he died two years later.


When the Ottomans captured it in 1479 they caused further disruption to life and self determination. People fled in mass to southern Italy creating an Albanian-Italian minority that exists today. The Ottomans suppressed native ways and brought in their own culture and religion. Yet, whether in native hands, or under the foreign yoke, in each epoch Shkodra has persevered and remained an important city, both economically and culturally, producing much Albanian talent in the way of art, music, painting and writing.

Shkodra has a cute quarter of old fashioned eclectic architecture. Here the main streets are lined with buildings that date to the 1920s, an era of monarchy in Albania. Today, Shkodra also has the new modern apartment buildings of lean, clean, and light aspect, with bright and colorful paint like pink, orange, and yellow. Although a bit “lego like,” for those unaccustomed to this type, these buildings may please the eye. Besides, athough not famous landmarks, residences do matter; they are what a city is most comprised of. These apartments are the new wave, as if a reaction to the deliberately drab, no-nonsense apartment buildings of Communism. The new apartment complexes can be highly stylish, and have a modern flair unique to the Balkans.

Sources:
“Karakteristikat gjeografike.” Bashkia Shkoder. Sept. 13, 2021.
http://www.bashkiashkoder.gov.al/web/Historia_889_1.php

Dhora, Romina. “The Social and Cultural Impacts of Tourism, A Case of Shkodra.” University of Shkodra Luigj Gurakuqi: 131-135

“Shkodra.” Albania. Sept. 12, 2021.
https://albania.al/destinations/shkodra/


Barleti, Marin. Hosaflook, David, translator. The Siege of Shkodra. Tirana, Albania: Onufri, 2012.

Gjergj Fishta. Elsie, Robert, translator. The Highland Lute. London: IB Taurus, 2005.

Scanderbeg: King of Albania

I really don’t know if I can do this man justice. He is the most renowned national hero to us, the Albanian people. However, if we go back in time into antiquity, we may find more renowned, more famous figures, such as emperors Constantine, Diocletian, or Justinian of the Roman Empire. In fact, for that matter, there were nineteen Roman Emperors believed to be of Illyrian origin, an astonishingly high number if you ask me. However, these leaders furthered the Roman cause and not the Albanian cause and for that reason we Albanians do not revere them. Also, over 1500 years separate us, the moderns, from them, the ancients. Thus, we really trace our roots, the founding of our modern nation to Scanderbeg. We view him as our national hero and founding father. Just as America has George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, and the like, we have Scanderbeg. His figure combines fact and fiction, struggle and glory, myth, and truth. Although members of other noble families in his time such as the Dukagjini Family, or the Arianiti family were important, Scanderbeg we may call the king of Albania.

Let me give you a few facts. Scanderbeg was born in 1405 as Gjergj (George) Kastrioti. His father lost his fortress to the invaders, the Ottoman Turks, and his sons, Gjergj and his two brothers, were taken hostage, a cruel yet not uncommon practice, in the Ottoman Empire. While in Adrianople, Gjergj as a youth proved himself capable at war games, just what the Turks were looking for. In his first battle as leader, he did so well that the Sultan, gave him the nick name Iskender Bey, or Lord Alexander, a reference to Alexander the Great. He was known as a great warrior right from the start. He would remain in Ottoman service for twenty years, both as a general and as a governor of several provinces. When the Albanians, who longed for freedom and independence from their new Turkish masters, heard of one of their own, ever so strong, and capable, they dreamed of him to come and rescue them.

Scanderbeg was a symbol of pride and hope for Albania. Although he had his plan in mind, he was wise, patient, and strategic. He was not going rush it and loose his opportunity by attacking the Turks at the wrong time. He waited a lifetime for the right moment to realize his youthful dream. When Scanderbeg was an Ottoman general, several rebellions against the Ottomans broke out, the most notable one being in Hungary, led by Hunyadi. Scanderbeg was called to crush the Hungarians. But since he himself wanted to join the rebellion, and knowing the Hungarians were stronger, he led his troops into a battle that he knew they were destined to lose. Thereupon, he switched allegiance to Albania and forced the Ottoman secretary to write a decree issuing the fortress of Kruja over to him. With this in hand, he rode to back to his father’s fortress and took possession of it. He received a hero’s welcome and made a reclamation of his family’s old feudal territory which the Ottomans had taken. But Scanderbeg’s ultimate mission was to unite the whole of Albania into one country, Christian, and free from the Islamic Turks.

We often think of the Ottoman Turks as Scanderbeg’s only enemy, but there was another major power that had prodded all the way down to Albania, Venice. The Venetian republic held political sway in several cities in northern Albania. Venice was opportunistic, underhanded, and scheming playing both sides, Turkey and Albania. At first it was pro Scanderbeg. Then when it perceived his power, it turned into an enemy of Scanderbeg. It proved to be a major hindrance to his plans for liberty.  To Venice, a mercantile power, Albanian liberty was bad for business because if Albania threw off Turkey, then Venice would be next. So, they conspired with the Ottomans against Albania. Venice openly set out to assassinate Scanderbeg. Scanderbeg’s went to war with Venice. He defeated them in two battles. In the end, a peace treaty was signed. However, when Hunyadi mounted another campaign against the Ottomans, Venetian machinations delayed Scanderbeg from joining him, resulting in a loss that gave much ground to the Ottomans. Scanderbeg’s biggest ally was Naples, under King Alfonso, whose rival was also Venice.

Scanderbeg’s army was always undermanned. While the Ottomans had 20 – 25 thousand soldiers, he usually had about 10 – 15 thousand. These battles he regularly won. Historians only count one defeat, that of Berat where he went against him own intuition by listening to others. In the most astonishing battle, Scanderbeg fought his personal enemy, Sultan Murad II, the man who had favored Gjergj in his youth, and had nick named him Lord Alexander. Murad viewed him as a terrible traitor, and he really wanted to get his revenge on him. Thus, he came with an army of 100,000 soldiers against Scanderbeg’s army of merely 8000. Though one would assume a certain defeat, Scanderbeg successfully resisted the Ottomans. His army didn’t meet them “down in the field.” In that case, the Turks would have crushed a small army of 8000. He strategically hid his archers in the mountains, and they struck the Turks from the upper vantage points. Skanderbeg’s men harassed the Turks to the point of frustration and defeat. The Ottomans retreated and Scanderbeg would go on to have similar victories where his army was very tiny, and Turkey was very large. For this fact alone, Scanderbeg baffles reason. But owing to tactics of guerilla warfare with traps and pouncing, the Albanians did the impossible.

Scanderbeg was physically gifted, big, and strong; these were the days when battles were fought with swords, bows, and spears. Though it is true guns and cannons were a recent invention, and in limited use.  He himself was in frontline combat. He was also gifted at war strategy, brave or even reckless. He was a great leader on and off the battlefield. He was seriously injured only once. Scanderbeg really embraced the cause of the Albanian people: the love of liberty, self-rule, and Christianity. Albania was on the geographic frontline in the battle of Christian Europe against the Islamic East. Scanderbeg lived in a time only 200 years removed from the crusades, when the Christians of Europe went to war to capture Holy Land. Scanderbeg too viewed himself as a defender of the faith. For this reason, the Pope was his biggest supporter and called him a champion of Christ. European leaders often used the word Crusade against the Ottomans, implying a holy war. They united on the basis of faith in order to prevent conversion.

Scanderbeg’s myth spread during and after his time as a warrior who was invincible to human weapons. Certainly, the myth of Scanderbeg has been exaggerated; that’s what myths are, exaggerations. But I dare say there is a kernel of truth here. We’re talking about a leader who had far fewer resources, far fewer men, and he defended his nation against invasion from an army that outnumbered his ten to one or more. Scanderbeg’s story is really the story of David versus Goliath, the extreme underdog versus the giant. If war be a talent, Scanderbeg had it. Now, I’m not sure war is a good thing; in fact, war is good for nothing, if you ask me, but it’s the nature of life, I suppose. We sometimes need war even though we’re all against it. We all want peace. But if there must be war, we need Scanderbeg on our side.

It is interesting to know that today, we Albanians consider the birth of our modern nation with Scanderbeg’s principality even though after his death, in 1468, followed over 450 years of Ottoman occupation. We overlook half a millennium of foreign domination! This fact alone says something about the strength of our national identity and about the nature of nationhood in general. It cannot easily be crushed even when bigger and more powerful neighbors are aiming to assimilate you and take your land.

Sources:
Zavalani, Tajar. History of Albania. London, 1963. Reprint, Robert Elsie and Bejtullah Destani, 2015.

“Skanderbeg.” Wikipedia. Accessed August 18, 2021. https://en.wikipedia.org/wiki/Skanderbeg

“Illyrian Emperors.” Wikipedia. Accessed August 17, 2021. https://en.wikipedia.org/wiki/Illyrian_emperors

Malcolm, Noel. Kosovo: A Short History. New York: HarperPerennial, 1999.

Albania: The Readjustment Period

Hello friends, here I sit in my room all these years later. It is now a long time since my trip to Albania in 2014. And yet, believe it or not I have found an old journal with some of my thoughts fresh after that trip that reveal what frame of mind I was in after I got back.

5 3 2014

Back in America. You know there’s no place like home; not America, just your life, your apartment, your bed, your TV, your coffee shops, your room, your car. The life of a guest is no match for your own home.

I was happy to be back and enjoyed many advantages, or creature comforts, as this entry shows.

If you will recall I ended series one by saying, my boring old life in America no longer felt bleak, for now I knew this: America was home. It had a happy ending for every good story must end happily. But that is not the full story. Now that we continue, I can reveal to you although readjusting to the States was easier than after my visit to Albania in 2012, it was still hard. Let me share with you another old journal entry.

5/7/14

What a horrible day. Motivation zero. Exhausted. Miss Albania. Depressed. Why did I come back here? I don’t know what to do with my life. The only happiness I had was going to Albania. Now I’ve lost that, I’ve got nothing to shoot for. I have no purpose, nor any goals, no luck. I am stuck!

As this entry shows readjusting back home was no easy feat. We could argue life is not easy anywhere, but this readjustment period was especially hard.

Moreover, I did suffer some lingering aftereffects of the trip. I was, how to put it, culturally confused. One symptom I felt was a rude coldness. This negative feeling, I know I picked up in Albania, for it was not the normal me. I do remember a few instances where it came to play. Once I went to the gym and I gave this unfriendly vibe to this one girl, with whom I had previously been on warms terms with. We worked out near each other. We knew each other. Well, when she saw me, that I no longer cared for our warm neighborly relations, I read on her face, she was put off by it. I admit I had a bad attitude and I did not even want to improve it. We cannot easily alter our behavior even when we see it go bad. This also happened once or twice in public places where I gave off the same cold vibe. And I must blame Albania! I’m sorry to say, but I felt that the culture there, particularly in the big city, was cold and unfriendly. So, Albania gave me affected me negatively, but I overcame this influence gradually.

Another strange idea I picked up there was walking. I always walked around Tirana, and rode the bus too. So I thought I’ll bring that culture here. One day I decided to walk to my local coffee shop. It took me 30 minutes! Gimme a break! Nobody walks in the suburbs. Distances are way too long. What was I thinking! I was the only one on the sidewalk. Another time I deliberately parked my car far away, not in the lot but in a neighborhood alley, and walked 15 minutes to Starbucks. Again, what was I thinking? Was I trying to reinvent the wheel? Then when my wits returned, I realized something that I probably had known all along, that walking in the US is futile, and gave it up altogether. It is true what they say, “When in Rome, do as the Romans.” Likewise, when in the US, never walk!

I did go back to my local coffee shop here where the elegant brunette worked. But no, I never asked her out. I was resigned to my fate as a luckless loner. She always avoided my glance, even though she knew I liked her. There was no breaking through to this girl. Unless she was working the cash register, she would never look at you. But she was cute.

It was not an easy time to be alive. But eventually I did readjust to America. Most of all I felt that whatever problems I had were not caused by living in America. They were just caused by my particular life, the unique challenges that I faced at that time.

Albania: Series II introduction

Friends, here I am. It is now Summer 2021, I have recently completed series I of my blog Curiosities from Albania. What a fun time I had. I did not realize it would be so much fun. I was hesitant to begin but once I got going I got thirsty to learn more and more about my country, to write more and more about it, and to share my experience there on my last trip. Recalling those memories connected me to my roots, to my relatives, and it was a very worthy affair. It gave meaning to my days.


But now I would like to begin a new series; on Albania, of course. However I have a problem. I don’t have any additional trips to Albania that I can write about. My final trip there was in 2014. Typically I visit every four years. My next trip ought to have come in 2018. However owing to poor health I have been unable to travel. I’ve been struck down in my prime! Chronic fatigue syndrome. Not only does it prevent me from visiting Albania, if affects me in my daily life. Yet despite aches, pains, and debilitating fatigue, my spirit soars when I think of Albania! Just like eagles of Scanderbeg which mark the center of my world!

I wish I was half as strong as Scanderbeg. He was known for prodigious physical strength and a great military mind. I don’t know when or if I will improve enough for travel. I may never set foot in Albania again for as long as I live. It doesn’t bother me. I have come to terms with it. But this means this new series will be primarily historical and memorial, since I have no fresh experiences to write about.


Although I have not been able to visit my dear country, Albania, I find nevertheless that in writing about it I get closer to it. I think people have an innate desire to learn about their home; they are fundamentally attracted to their roots, some of us more than others. I am one of those people who is indeed very drawn to home, to the place of his birth. I have an older brother who doesn’t much care about Albania. He is the opposite of me. He is happy here in the US, doing his job, raising his family, and never thinks of his roots. But I am one of those people who roots deeply, as they say. So with that being said, I look forward to a new blog series on Albania. I look forward to learning more and more about my homeland, and to sharing it with you here.