Bittersweet


Emptiness, complete emptiness
alone, all alone
and this, this is what you call
The prime of life!

Music, sweet music
I had a heart then but the queen has been overthrown
Sings Ellie Goulding,
You have my heart, Ellie! beautiful Ellie

Music, sweet music
Plagued by constant misery
Sings Cage the Elephant
I’m plagued by constant misery!

Music, sweet music
Enur sings in a foreign language
But the beat rings true
the beat does!

I wish I was young
I have reached the top
but it is flat at the top
I wish I was still climbing up

Now I’m heading down
I must be getting old
I look more on the past
than on my future

Is there a future?
Is this not it?
I have arrived to the much hoped for future
I see now the promise of youth unfulfilled

What I hoped for then
I did not get
Though I had no clear vision
I do not know what exactly I hoped for

Certainly it was not to be sitting alone, all alone
Listening to Ellie Goulding and Cage the Elephant,
plagued by constant misery
and this… this is what you call the prime of life!

The only good thing about adulthood
is it comes with a past,
a past to meditate on,
the past is sweet even if at the time it was sour.

I crave bitterness! not sweets
Bitter wine to go with my bitter memories
I crave reflecting on my mistakes
the taste of adulthood is bittersweet

I often wonder what might have been
Had I done right then,
Had I flown right then, when I was young
How high I might be flying now, as an adult

ALBANIAN

E hidhur dhe e embel

Zbrazëti, zbrazëti e plotë
vetëm, krejt vetëm
dhe kjo është ajo që ju e quani moshën
Kryesia e jetës?

Muzikë, muzikë e ëmbël
Unë kisha një zemër atëherë, por mbretëresha është rrëzuar
Këndon Ellie Goulding,
Ti ke zemrën time, Ellie e bukur! Vertet

Muzikë, muzikë e ëmbël
I rrënuar nga mjerimi i vazhdueshëm
Këndon Cage the Elephant
Unë jam i rrënuar nga mjerimi i vazhdueshëm!

Muzikë, muzikë e ëmbël
Enur këndon në gjuhë të huaj
Por rrahja tingëllon e vërtetë
Rrahja ben!

Do të doja të isha i ri
Unë kam arritur majën
por është e sheshtë në maje
Do të doja të isha ende duke u ngjitur lart

Tani po shkoj poshtë
Duket se po plakem
Unë shikoj më shumë në të kaluarën
se sa për të ardhmen time

A ka të ardhme?
A nuk është kjo?
Kam mbërritur në të ardhmen e shumëpritur
Tani e shoh të paplotësuar premtimin e rinisë

Ajo që unë shpresoja atëherë
nuk e arrita
Edhe pse nuk kisha një vizion të qartë
Nuk e di se çfarë saktësisht shpresoja

Sigurisht jo të rrije vetëm, krejt vetëm
Duke dëgjuar Ellie Goulding dhe Cage Elephant,
i rrënuar nga mjerimi i vazhdueshëm
dhe kjo… kjo është ajo që ju e quani kryeja e jetës!

E vetmja gjë e mirë për moshën madhore
eshte ajo vjen me një të kaluar,
një e kaluar për të medituar,
e kaluara është e ëmbël edhe nëse në atë kohë ishte e thartë.

Unë dëshiroj hidhërim! jo ëmbëlsirat
Verë e hidhur për të shkuar me kujtimet e mia të hidhura
Kam dëshirë të reflektoj për gabimet e mia
shija e moshës madhore është dhe e hidhur dhe e embel

Shpesh pyes veten se çfarë mund të ketë qenë
Sikur të kisha bërë pikërisht mire atehere,
Sikur të kisha fluturuar pikërisht atëherë, kur isha i ri
Sa lart mund të fluturoja tani, si i rritur

Motivational Quotes 4/26/23

Some mistakes made in youth we are left to pay for the rest of our lives.


The young look forward; the old look backward.


We are both the main character and the audience to our own life.

Depriving yourself of what you don’t truly enjoy, is in fact a unique pleasure.


It is better to go down swinging than watch yourself strike out.


You may miss many, but then you hit a home run.


If fate exists, it must apply not just to every human, but to every spec of sand in the desert.


History is like a fine wine; it gets better with age.


The classics may survive the test of time but never by much.


Mistakes will happen. You can’t prevent all of them. Focus on the reaction, not just prevention.

Changing of the Seasons / Ndryshimi i stineve


Your eyes search the skies
For some surprise,
As hope flies,
Lifeless eyes under dark, cloudy skies.

Downward looking eyes
Amidst dark foreboding skies
Upward looking beautiful woman eyes
I search her blue eyes.

Whose color caught me by surprise,
Sideways glancing brown eyes
Smiling eyes, smiling lips
A smile for me, no doubt

A pretty sight. Tonight.
The one with the beautiful eyes
And curly dark hair
Ciao Bella!

It’s cold outside
Budding leaves of the cherry blossom tree
Spring is neigh,
A rebirth to nature, and man, and Christ.

Ndryshimi i stineve (Albanian)

Sytë e tu kërkojnë qiejt
Për ndonje surprize,
Ndërsa shpresa fluturon,
Sytë e pajete nën qiellin e errët dhe me re.

Sytë me shikim poshtë
Mes qiejve të errët parandjenjë
Sytë e bukur të gruas me pamje lart
Kërkoj sytë e saj blu.

Ngjyra e të cilit më kapi në befasi,
Shikojne anash sy kafe
Sy të qeshur, buzë të qeshura
Një buzëqeshje për mua, pa dyshim

Një pamje e bukur. Sonte.
Ajo me sy të bukur
Dhe flokë të errët kaçurrelë
Ciao Bella!

Është ftohtë jashtë
Gjethet e lulëzuara të pemës të qershisë
Pranvera është afër,
Një rilindje për natyrën, njeriun dhe Krishtin.

Way of the World

The trees were pretty
so of course they had to be cut down…

Does anything beautiful stand a chance?
I was young and happy once

So of course I had to be cut down
Because that’s just the way it goes

I’m not as happy as I used to be
Just because I am older and wiser

Back then I didn’t know I’d end up like this
I had so much hope and joy

it felt like being on top of the world
This feels closer to the bottom

Ordinary is the best I can do
Ordinary is the best the world can do

The world cannot support beauty
The young lose their joy when they grow up

The world cannot support what’s special
That’s why what’s special is so rare

The excellent must be made average
The great must be reduced to good

Nothing reaches its full potential
Only a small fraction of what’s possible can be realized

The trees were pretty
So of course they had to be cut down!

Nothing beautiful stands a chance
Not for long, not for ever

Decay is the way of the world
Unfairness and injustice are the norm

That’s what upsets me most
I hate it when that happens

And it’s happened to me and you
And there ain’t nothing we can do about it

Except to reflect and to write

Menyra e Botes (Albanian)

Pemët ishin të bukura
kështu që sigurisht që ata duhej të shkurtoheshin…

A ka ndonjë shans ndonjë gjë të bukur?
Dikur isha i ri dhe i lumtur

Pra, sigurisht që më duhej të shkurtohesha
Sepse kështu shkon

Nuk jam aq i lumtur sa dikur
Vetëm sepse jam më i vjetër dhe më i mençur

Atëherë nuk e dija se do të përfundoja kështu
Kisha shumë shpresë dhe gëzim

më dukej sikur isha në krye të botës
Kjo ndjehet më afër në fund

Ordinere është më e mira që mund të bëj
Ordinere është më e mira që bota mund të bëjë

Bota nuk mund ta mbështesë bukurinë
Të rinjtë e humbasin gëzimin kur rriten

Bota nuk mund të mbështesë atë që është e veçantë
Kjo është arsyeja pse ajo që është e veçantë është kaq e rrallë

E shkëlqyera duhet të bëhet mesatare
E madhja duhet të reduktohet në të vogel

Asgjë nuk e arrin potencialin e saj të plotë
Vetëm një pjesë e vogël e asaj që është e mundur mund të realizohet

Pemët ishin të bukura
Pra, sigurisht që ata duhej të shkurtoheshin!

Asgjë e bukur nuk ka shans
Jo për shumë kohë, jo përgjithmonë

Prishja është rruga e botës
Padrejtësia dhe padrejtësia janë normë

Kjo është ajo që më mërzit më shumë
E urrej kur kjo ndodh

Dhe mua dhe ty më ka ndodhur
Dhe nuk mund të bëjmë asgjë për këtë

Veç për të reflektuar e për të shkruar
Fund

Motivational Quotes 1/6/23

Objects up close may not be what they seemed from afar

Success and failure are both teachers; success teaches you what to do. Failure teaches you what not to do.

It is your peers who are best suited to like you; it is they who are best suited to judge you

Whenever an excess is created in on direction, a deficiency is created in the opposite direction

The young appreciate the wisdom of theirs elders, simply because they haven’t had enough time and maturity to discover the same wisdom out for themselves

Life is an unending series of actions and reactions

All the good opportunities find you in the beginning, when you are not ready to take a risk; by the time you are ready to take a risk, there are no good opportunities left.

The mortal flaw of perfectionism is strictness; holding oneself and others to far too strict a standard that can never be met.

Wherever a good occurs in excess, a bad also occurs in excess.

He who does not look for signs does not see them; only he who looks for them sees them.

PROMOTION, I LOVE LUCY fans, check out my podcast play!

https://anchor.fm/georgeshetuni/episodes/I-Love-Lucy-fanfiction-Scenes-1—3-e1t4ai2/a-a94siv5

A Visit from Santa

It was that night of the year,
The biggest one of them all,
For jolly ole St Nick to spread cheer
To children big and small.

He thanked his elves for the toys
And carried them in a large sack,
He gave a hearty goodbye to Mrs. Clause,
And jumped on the sleigh with the toys on his back.

Santa guided his sleigh by the stars
As the reindeer flew through the skies,
His mission was to reach every child’s house
By Christmas morning sunlight.

The first few houses were a slow go,
For this year there fell great snow,
And Santa was feeling a bit rusty and old
And Dancer and Blitzen were feeling sleepy and cold.

Down the chimney Santa slid
Beneath the lighted tree, he placed the toys
For all the little girls and boys
Then he ate his cookies and milk

Santa then tugged the long rope
And the reindeer pulled him back up
And on it was to the next roof top,
Santa year after year never did fail

But this year something went wrong
He slid down the chimney of a small house
And as his body hit brick after brick
the chimney was not wide enough!

Oh Lord, said Santa. I’m stuck
The reindeer did try to help him back up
But it did no good
Santa was stuck

From now on I must use the front door, thought he
But it was too late, up a chimney was he
Now Santa thought of his plump belly
He blamed Mrs. Clause for cooking too good

He blamed himself for having too much food
Most of all he thought of the children big and small
The boys and girls who counted on him
To give presents and joy to one and to all

What if he could not make it this year?
What if he failed?
There would be no Christmas
Santa tugged on the rope and shouted

Move it Rudolf, Dasher and Dancer!
Go forward Prancer and Vixen!
Getty up Comet, getty up Cupid!
Go Donner and Blitzen!

An hour later Santa was in pain
When he heard a child’s voice cry out, Santa! Is that you?
Hi there, little Billy, said Santa, knowing every child by name
Is mommy or daddy home?

To chimney came mother and father
Though worried, they had great curiosity and wonder
for they had stopped believing in Santa so long ago
And now in adulthood, were they to be proved wrong?

Santa, is that really you? asked the father
Hi there Tommy and Amy, said Santa, I remember you as kids,
Tommy, you were naughty but Amy you were so nice
Now I have a Christmas wish for you; please help me out!

Mother called the brave firefighters
They rescued poor Santa with wonder in their eyes
Santa gave a thank you gift to all
And gave Billy his wonderful toy surprise

Santa then climbed his sleigh up on the roof top
Folks, I’d love to stay, shouted he,
But I must spread cheer to children big and small
Good night and Merry Christmas to all!

Vizita e Santes

Ishte ajo natë e vitit,
Më e madha nga të gjithë,
Që Shen Niku babaxhan të përhapë gëzim
Për fëmijët e mëdhenj dhe të vegjël.

Ai falënderoi punonjesit e tij për lodrat
Dhe i mbajti në një thes të madh,
Ai i dha një lamtumirë të përzemërt zonjës Klause,
Dhe u hodh në sajë me lodrat në kuriz.

Santa e drejtoi sajën e tij nga yjet
Ndërsa dreret fluturonin nëpër qiej,
Misioni i tij ishte të arrinte në shtëpinë e çdo fëmije
Para rrezet e diellit në mëngjesin e Krishtlindjeve.

Shtëpitë e para ecnin ngadalë,
Se këtë vit ra borë e dendur dhe e madhe,
Dhe Santa po ndihej pak i ndryshkur dhe i vjetër
Dhe Dancer dhe Blitzen po ndiheshin të përgjumur dhe të ftohtë.

Poshtë oxhaku Santa rrëshqiti
Poshtë pemës së ndezur vendosi lodrat
Për të gjitha vajzat dhe djemtë e vegjël
Më pas ai hëngri biskotat dhe qumështin që prindërit i linin shpesh

Santa më pas tërhoqi litarin e gjatë
Dhe dreret e tërhoqen përsëri lart
Dhe kaperxente në majë të çatisë tjetër,
Santa vit pas viti nuk dështoi kurrë

Por këtë vit diçka shkoi keq
Rrëshqiti nga oxhaku i një shtëpie të vogël
Dhe ndërsa trupi i tij godiste tullë pas tulle
oxhaku nuk ishte mjaft i gjerë!

O Zot, tha Santa. unë jam i mbërthyer
Dreri u përpoq ta ndihmonte të ngrihej
Por nuk mundi
Santa ishte mbërthyer

Që tani e tutje duhet të përdor derën e përparme, mendoi ai
Por ishte tepër vonë, ai ishte lart në oxhak
Tani Santa mendoi për barkun e tij të shëndoshë
Ai fajësoi zonjën Clause se gatuan shumë mirë

Ai fajësoi veten për ushqimin e tepërt
Mbi të gjitha mendonte për fëmijët e mëdhenj e të vegjël
Djemtë dhe vajzat që shresonin tek ai
Për të dhënë dhurata dhe gëzim për një dhe për të gjithë

Po sikur të mos ia dilte këtë vit?
Po sikur të dështonte?
Nuk do të kishte Krishtlindje
Santa tërhoqi litarin dhe bërtiti

Lëvize Rudolf! Lëvize Dasher dhe Dancer!
Shkoni përpara Prancer dhe Vixen!
Jepi Comet! Hajde Cupid!
Shkoni Donner dhe Blitzen!

Një orë më vonë Santa kishte dhimbje
Kur dëgjoi zërin e një fëmije duke bërtitur, Santa! A je ti?
Përshëndetje, vogelush tha Santa,
A është mami apo babi në shtëpi?

Në oxhak erdhën nëna dhe babai
Ndonëse të shqetësuar, ata kishin kuriozitet dhe habi të madhe
sepse ata kishin pushuar së besuari te Santa shumë kohë më parë
Dhe tani në moshën madhore, a do të vërtetohej se kishin gabuar?

Santa, a je vërtet ti? pyeti babai
Përshëndetje, nena dhe baba i vogelushit, u mbaj mend si fëmijë, tha Santa

Baba, ti ishe cik mistrec por nena ti ishe si engjell
Tani kam një urim për ju; ju lutem me ndihmoni!

Nëna thirri zjarrfikësit trima
Ata shpëtuan Santa të shkret me habi në sytë e tyre
Santa u dha të gjithëve një dhuratë falënderimi
Dhe i dha vogelushit surprizën e tij të mrekullueshme lodër

Santa më pas u ngjit me sajën e tij në majë të çatisë
Njerëz, do të doja të qëndroja, bërtiti ai,
Por unë duhet të shpërndaj gëzim tek fëmijët e mëdhenj dhe të vegjël
Natën e mirë dhe Gëzuar Krishtlindjet për të gjithë!

The fall of love

I want to travel back in time
to the best time of my life
I want to travel back in time
to the time I was young and in love

winds clearing branches of their leaves
The yellow, the red, the brown leaves
Temperatures falling,
A sign that fall again is here

it has come around again,
Just as it did when I was young and naive
It caught me by surprise and off my guard
And before I knew it, I fell hard

Fall would be the season I would fall in love
It was a regular, ordinary day like any other
Made the most significant day of my entire life
I remember the time, the place, the earth-shattering revelation

I could tell you the time, the place, the girl
But then again, why?
It was so long ago, why should I even care?
It may as well be forgotten

I should just forget it!
She is a married woman now
She lives in the same town
I could run into her at the market, or the park with her kids

But I never have, in over 20 falls
I remember it like it was yesterday.
But it does me no good to remember
the dream that was not to be

I want to travel back in time
to the best fall of my life!
i want to travel back in time
to the fall I would fall in love!

I hate love!
No, just because your heart was broken
It doesn’t mean love is evil
I hate love!

No, don’t say so
You must not say so
I will, I will say it…
Of all I have ever felt, love is the best!

Morning tea

I walk downstairs outside
close large door behind me
Stand in front of building,
Sip my mug of tea and look ahead,

I knew the weather would be bad
All alone, dark skies up above
So unfriendly to my mood
I force my self to stay out

That’s where all the people are
Two neighbors and a repairman
At pharmacy drive through I see a car,
Turns on lights, as if to acknowledge me

I seek discomfort
Just gazing out into the distance
Sipping tea, all alone, in public
I give up and walk towards side of building

More privacy here
I sit on patio chair
Beneath gray and gloomy skies
Must pick cherry tomatoes, back of building

Arms moving, clearing branches
all thoughts lost in work
Get this, get that,
Neither happy nor sad

Side of building, patio chair,
I sit down again
Cherry tomatoes on window pane
I look out into space

Dark skies seem less hostile
I could sit here all day,
I turn head to street, neighbors gone.
Repairman now talking to repair woman

Not a soul in front.
Ominous gray clouds above,
Feels like a storm
Looking, only looking

People don’t like to meditate
it’s hard to be alone with your thoughts
Doing nothing, just being
The mind needs occcupation

I hope nobody catches me doing nothing,
That would ruin it
I give up, and walk upstairs.
Why did I have to come inside?

Good thing nobody caught me alone with my thoughts
That would drive them away
People don’t like to see others alone with their thoughts
When in public one can’t be alone with his thoughts

Was I even thinking?
I was not thinking… I was feeling.
Good thing nobody caught me alone with my feelings
That would drive them away

Looking out living room window at gray skies
What did Shakespeare say?
Skies like these do not clear up without a storm
But it stormed here last night… the end

Motivational Quotes 9/19/22

We should be better now than we were five years ago – Joel Osteen


Science can never provide me with faith, just as faith can never provide me with science.

Maybe its always been hard, maybe it always will be hard. . . with a bit of joy in between


If you put something in the right place, what you misplaced will turn up.


Perhaps God has a master plan that only he understands -Depeche Mode

Success is about the effort, not the outcome.


We are victim to our own perception.


One’s worth is not founded upon success or popularity, but rather on his who he is.


You can’t change the world… but you can change a small part of it


To have purpose is to live; life is purpose


History is not over.*

Normality is the most beautiful of all things.*

*Robert Kaplan

A cloudy morning

A sagging sky,
It’s so ugly, it’s beautiful.

I was happy once
Ah, to be young and in love…

A dreary wet morning,
Tea alone on a lounge chair

A thunderstorm last night
An open window, a thunderstrike

So loud, so near, so terrible!
That it’s beautiful

The windows left open
Rainwater gushes in.

Ah, to be young and in love…
O what beautiful dark days of youth.

I was happy once,
I was sad at once

This? What is this?
A sagging sky, so dark, so ugly,

That it’s beautiful?
This is nothing!

Lonely. I must write!
The End

Nje Mengjes me Re (Albanian)

Një qiell i varur,
Është aq i shëmtuar, sa është i bukur.

Një herë isha i lumtur
Ah, të jesh i ri dhe ne dashuri

Një mëngjes i zymtë i lagësht,
Pi caj jashte, i vetëm në një karrike të varur

Një stuhi mbrëmë
Një dritare e hapur, një bubullimë

Kaq me zë të lartë, kaq afër, kaq e tmerrshme!
Se është e bukur.

Dritaret u lanë të hapura
Uji i shiut derdhet brenda.

Ah, të jesh i ri dhe i dashuruar
Ditë të bukura të errëta.

Një herë isha i lumtur,
Dhe ne te njejten here i merzitur.

Kjo? Çfarë është kjo?
Një qiell i varur, aq i errët, aq i shëmtuar,

Sa eshte i bukur?
Kjo nuk është asgjë!

I vetmuar. Duhet të shkruaj!
Fund