Motivational Quotes 3/3/23

When a calamity is supposed to happen, what is not supposed to happen will, serving as a saving grace, preventing the calamity.

No one wants you when you’re down; people only want you when you’re up

We rejoice in public; we suffer in private

Each person has a unique form of good and a unique form of bad.

We help one another not only by words but also by our example; by being good ourselves we set an example for others to follow.

What is not worth mending, is not worth minding. Don’t sweat the small stuff.

The fight for survival is the fight for place. They who have a good place fight to keep it; they who have a bad one fight to improve it. When two people want the same place, conflict occurs.

It is in occupation that we forget the pains of the day.

Right Activity plus right amount equals a good day.

Happiness is earned through effort and sometimes through hardship.

Motivational Quotes 5/20/22

We are all characters in God’s play.


Courage is not eliminating fear. Courage is not letting fear eliminate hope. – Grace, child cancer patient

When we aren’t willing to take a risk, we never start in the first place. -Mallory Weggemann


Memory is the sign of life. If we did not have memories could we prove we had ever lived?


I remember, therefore I am.


The universe has a way of pairing up people who belong together.


Most people, you’ll never meet; do good unto those you are with.


The old days always are good, even if at the time, they were bad


Luck suits the person and the personality.


Luck goes after its own kind. The good adds itself onto the good. The bad adds itself upon the bad.

I remember therefore I am


There is a famous philosophical phrase which you may have heard of by the French philosopher Rene Descartes. I think therefore I am. I have never been able to fully appreciate this phrase, because I have never been able to understand it. I thought it was just a confusing idea which apparently was very profound to its creator, Descartes but it was not profound to me. I think therefore I am. Recently however I chanced to discover it’s true meaning, all these years after I first heard it in some random college philosophy course which I had taken while I was trying to decide on a major. The way that I learned the meaning of this phrase is by accident, when I came up with an idea of my own, which wound up discerning for me the meaning of Descartes famous saying.


My saying has to do with the importance of memory. Memory is the evidence of life itself. Could we prove that we have ever lived if we did not have our memories? No, there would be no way to prove it. The very young cannot prove they live because they do not have memories. Memory starts to develop a bit later than the first few years of life. Memory is an essential component to the human mind, so important that we cannot say that we exist without a memory. In other words our very existence is hinged on our capacity to remember. Not facts, like one plus one, but rather the experiences of life we have had. When I came upon this realization, I was immediately struck by Descartes’s famous philosophical saying and I knew that I had finally, unintentionally understood it. Descartes’s saying values thought above all else. According to him the greatest form of human consciousness is thought. Our very existence, says Descartes, is hinged upon our capacity for thought. He says, we cannot prove exist if we do not think. I agree with that argument.


However I would add memory is just as significant two human life as is thought. It is a vital sign of life. Thus I would say, I remember therefore I am. Yet there is another aspect of consciousness of the human mind that is just as important as the intellect and memory: emotions. Not all emotions, but rather positive emotions. Without positive feelings, we cannot say cannot say we are wholly alive. Happiness, excitement, and joy, enliven the soul, and prove life. Thus I say, I feel therefore I am. Negative feelings, depression, sadness, pessimism, have the opposite effect and deaden the soul. Thus they are to be avoided.

The intellect, positive feelings and memory; they constitute identity, the “I am”. To Descartes thought was paramount to identity. I argue all three are equally important. A reduction in the power of positive feelings reduces one’s identity. A reduction in the power of memory also reduces one’s identity. The same is true for the capacity to think. In the weakening of each faculty, one would be left to wonder “Who am I? Do I exist?” Identity, it seems, is divided within three parts. However, Descartes was not talking about the human mind. He was talking about the philosopher. He defined the philosopher as one whose whole existence, whose very reason to be, is anchored in profound thought and reflection.

Kujtoj prandaj jam (Albanian)

Ekziston një frazë e famshme filozofike për të cilën mund të keni dëgjuar nga filozofi francez Rene Descartes. Mendoj prandaj jam. Unë kurrë nuk kam mundur ta vlerësoj plotësisht këtë frazë, sepse kurrë nuk kam mundur ta kuptoj. Mendova se ishte thjesht një ide konfuze e cila me sa duket ishte shumë e thellë për krijuesin e saj, Dekartin, por nuk ishte e thellë për mua. Mendoj prandaj jam. Megjithatë, kohët e fundit pata rastin të zbuloja kuptimin e vërtetë të tij, gjatë gjithë këtyre viteve pasi e dëgjova për herë të parë në një kurs të rastësishëm filozofie të kolegjit që kisha ndjekur ndërsa po përpiqesha të vendosja për një drejtim studimi. Mënyra se si e mësova kuptimin e kësaj fraze është rastësisht, kur erdha me një ide timen, e cila përfundoi duke dalluar për mua kuptimin e thënies së famshme të Dekartit.


Thënia ime ka të bëjë me rëndësinë e kujtesës. Kujtesa është dëshmi e vetë jetës. A mund të vërtetojmë se kemi jetuar ndonjëherë nëse nuk do të kishim kujtimet tona? Jo, nuk do të kishte asnjë mënyrë për ta provuar atë. Foshnjat nuk mund të dëshmojnë se jetojnë sepse nuk kanë kujtime. Kujtesa fillon të zhvillohet pak më vonë se vitet e para të jetës. Kujtesa është një komponent thelbësor i mendjes njerëzore, aq i rëndësishëm sa nuk mund të themi se ekzistojmë pa kujtesë. Vetë ekzistenca jonë varet nga aftësia jonë për të kujtuar. Jo fakte, si një plus një, por më tepër përvojat e jetës që kemi pasur. Kur e kuptova këtë, u godita menjëherë nga thënia e famshme filozofike e Dekartit dhe e dija që më në fund, pa dashje e kisha kuptuar. Thënia e Dekartit vlerëson mendimin mbi gjithçka tjetër. Sipas tij forma më e madhe e ndërgjegjes njerëzore është mendimi. Vetë ekzistenca jonë, thotë Dekarti, varet nga aftësia jonë për të menduar. Ai thotë, ne nuk mund të provojmë ekzistimin nëse nuk mendojmë. Jam dakord me këtë argument.


Megjithatë unë do të shtoja kujtesa është po aq e rëndësishme. Është një shenjë jetike e jetës. Kështu do të thosha, mbaj mend, pra jam. Megjithatë, ekziston një aspekt tjetër i ndërgjegjes njerëzore që është po aq i rëndësishëm sa intelekti dhe kujtesa: emocionet. Jo të gjitha emocionet, por emocionet pozitive. Pa ndjenja pozitive, pa ate, nuk mund të themi se jemi plotësisht të gjallë. Lumturia, eksitimi dhe gëzimi, gjallërojnë shpirtin. Kështu them, ndiej pra jam. Ndjenjat negative, si depresioni, trishtimi, pesimizmi, kanë efekt të kundërt dhe e vdesin shpirtin. Kështu ato duhen shmangur.


Intelekti, ndjenjat pozitive dhe kujtesa; ato përbëjnë identitetin, “Unë jam”. Për Dekartin, mendimi ishte parësor për identitetin. Unë argumentoj se të tre janë po aq të rëndësishëm. Reduktimi i fuqisë së ndjenjave pozitive zvogëlon identitetin e dikujt. Një reduktim në fuqinë e kujtesës redukton gjithashtu identitetin e dikujt. E njëjta gjë vlen edhe për aftësinë për të menduar. Në dobësimin e çdo fakulteti, do të lihej të pyeste veten “Kush jam unë? A ekzistoj?” Identiteti, me sa duket, është i ndarë në tre pjesë. Megjithatë, Dekarti nuk po fliste për mendjen njerëzore. Ai po fliste për filozofin. Ai e përkufizoi filozofin si një njeri, e gjithë ekzistenca e të cilit, vetë arsyeja për të qenë, është e ankoruar në mendimin dhe reflektimin e thellë.

Motivational Quotes 2/25/22

Each person is a piece in a puzzle assembled by God who finds the perfect fit for everyone in every situation to compose a wonderful picture of the whole world.


It’s not just survival of the fittest; it’s also survival of the ones who fit in, for acceptance into the group means survival, rejection means misfortune.


Only love breaks a heart – Modern Talking


Life is bestowed. Heaven is earned.


When you have nothing to play for, keep playing.


No one is judging you.


It is by seeing what we aren’t that we know who we are.


We see reality with our feelings not with our eyes.


Activity is a virtue. Passivity is a vice.


You already are a success.

Motivational Quotes 1/28/22

There is a buildup to luck; once a special event occurs, luck is spent, and it takes time to build luck up again.

The objective to life is to fulfill your destiny.

It doesn’t matter what others may think of us; it only matters what we think of ourselves.

Be fair to others; be fair to yourself. Judge not others; judge not thy own self.

To start is always the hardest part.

Everything starts off with enthusiasm; the trick is to keep going when the enthusiasm wears off.

Work makes rest better. Rest makes work better.

How am I to get through this day? And only this day.

Cope, manage, deal.

Motivational Quotes 10/22/21

Shiny apple skin can never compensate for rot at the core

The price for being good is not being bad; the price for being bad is not being good

One’s being is founded upon his definition of good

You believed at one time; now you stopped believing

Popularity is always a costly temptation

We always shun our equals in favor of our betters

Your life is the greatest story you will ever tell

Haven’t we all played each of life’s roles, the good, the bad, and the ugly?

The fool pays for his bliss with ignorance. The wise man pays for his wisdom with bliss.

Health is only valued by the sick.

Motivational Quotes 8/13/21

God made man hunger for food, so he would not get lazy. Then he plagued him with disease, so he would have the need for God.

Each person comes not only with a face but also with a fate.

Heaven is hard to earn; the price for heaven is life

When you add up all of life’s joys and all of its sorrows, the end result is nothing short of magnificent.

Why does the past seem beautiful? Even events that were painful to live through from afar assume a wonderful aura.

Every talent is a burden. It carries the burden of expression, the burden of hard work and the burden of frustration.

We admire kids for all the good qualities we have lost.

Happiness can never be pursued directly. It is in the pursuit of a goal that we find happiness.

The only thing worse than failing is failing to try.

Motivational Quotes 6/11/21

The devil can never make you do it. Whatever dark influence there is, the decision, whether to be good or bad, is always your own.

God is the world’s greatest poet. He has written a magnificent life story for each person who has ever lived.

Others want to see you doing well, but not better than them. -popular

Make it hard to do bad; make it easy to do good -Gretchen Rubin

To live is to fight and to fight is to live.

There is a certain beauty to our lives; that of coincidences, poetic justice, and full circle moments.

Many are the ones willing to have fun with you. Few are the ones willing to suffer alongside you.

A friend in need is a friend in deed. -Ennius (Roman)

You wish to have your neighbor’s life; he wishes to have yours! -Joel Osteen

The present is always the best time to be alive!

Motivational Quotes 5/7/21

Time does break the ties that bond, but the memories remain special.

Don’t mind the mistakes. Mistakes make you human. Only machines are perfect.

Setting is everything; so is timing

Though the challenges of today are lighter than those of yesterday, in their own right, they are just as heavy

Be modest

Being good is hard in the short run. Being bad is hard in the long run, and much more costly.

Happiness is in the here and now.

To each his equal, as matched by place

If you send good out, expect good in. If you send bad out, expect bad in.

You have already made it to the promised land. You are here!

Motivational Quotes 4/23/21

A head start is everything

How do you know when you’re ready for a great journey? The secret is, you’re never ready; just start -Aventurat e Julit

Don’t allow atrophy. Stay active.

We’ve always had our hands full; today is not the only hard time we’ve ever faced

There is a temporal factor to good and bad. What is bad does not last. What is good lasts.

Bad allures but good endures. -Tolstoy

Be gentle in reproach; hostility begets hostility, understanding begets understanding

It is better to be hurt by the truth than comforted by a lie -folk

You can’t run away; the trouble you face abroad is ten times worse than the trouble you face at home

Love your life however humble it may be