Way of the World

The trees were pretty
so of course they had to be cut down…

Does anything beautiful stand a chance?
I was young and happy once

So of course I had to be cut down
Because that’s just the way it goes

I’m not as happy as I used to be
Just because I am older and wiser

Back then I didn’t know I’d end up like this
I had so much hope and joy

it felt like being on top of the world
This feels closer to the bottom

Ordinary is the best I can do
Ordinary is the best the world can do

The world cannot support beauty
The young lose their joy when they grow up

The world cannot support what’s special
That’s why what’s special is so rare

The excellent must be made average
The great must be reduced to good

Nothing reaches its full potential
Only a small fraction of what’s possible can be realized

The trees were pretty
So of course they had to be cut down!

Nothing beautiful stands a chance
Not for long, not for ever

Decay is the way of the world
Unfairness and injustice are the norm

That’s what upsets me most
I hate it when that happens

And it’s happened to me and you
And there ain’t nothing we can do about it

Except to reflect and to write

Menyra e Botes (Albanian)

Pemët ishin të bukura
kështu që sigurisht që ata duhej të shkurtoheshin…

A ka ndonjë shans ndonjë gjë të bukur?
Dikur isha i ri dhe i lumtur

Pra, sigurisht që më duhej të shkurtohesha
Sepse kështu shkon

Nuk jam aq i lumtur sa dikur
Vetëm sepse jam më i vjetër dhe më i mençur

Atëherë nuk e dija se do të përfundoja kështu
Kisha shumë shpresë dhe gëzim

më dukej sikur isha në krye të botës
Kjo ndjehet më afër në fund

Ordinere është më e mira që mund të bëj
Ordinere është më e mira që bota mund të bëjë

Bota nuk mund ta mbështesë bukurinë
Të rinjtë e humbasin gëzimin kur rriten

Bota nuk mund të mbështesë atë që është e veçantë
Kjo është arsyeja pse ajo që është e veçantë është kaq e rrallë

E shkëlqyera duhet të bëhet mesatare
E madhja duhet të reduktohet në të vogel

Asgjë nuk e arrin potencialin e saj të plotë
Vetëm një pjesë e vogël e asaj që është e mundur mund të realizohet

Pemët ishin të bukura
Pra, sigurisht që ata duhej të shkurtoheshin!

Asgjë e bukur nuk ka shans
Jo për shumë kohë, jo përgjithmonë

Prishja është rruga e botës
Padrejtësia dhe padrejtësia janë normë

Kjo është ajo që më mërzit më shumë
E urrej kur kjo ndodh

Dhe mua dhe ty më ka ndodhur
Dhe nuk mund të bëjmë asgjë për këtë

Veç për të reflektuar e për të shkruar
Fund

Motivational Quotes 1/6/23

Objects up close may not be what they seemed from afar

Success and failure are both teachers; success teaches you what to do. Failure teaches you what not to do.

It is your peers who are best suited to like you; it is they who are best suited to judge you

Whenever an excess is created in on direction, a deficiency is created in the opposite direction

The young appreciate the wisdom of theirs elders, simply because they haven’t had enough time and maturity to discover the same wisdom out for themselves

Life is an unending series of actions and reactions

All the good opportunities find you in the beginning, when you are not ready to take a risk; by the time you are ready to take a risk, there are no good opportunities left.

The mortal flaw of perfectionism is strictness; holding oneself and others to far too strict a standard that can never be met.

Wherever a good occurs in excess, a bad also occurs in excess.

He who does not look for signs does not see them; only he who looks for them sees them.

PROMOTION, I LOVE LUCY fans, check out my podcast play!

https://anchor.fm/georgeshetuni/episodes/I-Love-Lucy-fanfiction-Scenes-1—3-e1t4ai2/a-a94siv5

A Visit from Santa

It was that night of the year,
The biggest one of them all,
For jolly ole St Nick to spread cheer
To children big and small.

He thanked his elves for the toys
And carried them in a large sack,
He gave a hearty goodbye to Mrs. Clause,
And jumped on the sleigh with the toys on his back.

Santa guided his sleigh by the stars
As the reindeer flew through the skies,
His mission was to reach every child’s house
By Christmas morning sunlight.

The first few houses were a slow go,
For this year there fell great snow,
And Santa was feeling a bit rusty and old
And Dancer and Blitzen were feeling sleepy and cold.

Down the chimney Santa slid
Beneath the lighted tree, he placed the toys
For all the little girls and boys
Then he ate his cookies and milk

Santa then tugged the long rope
And the reindeer pulled him back up
And on it was to the next roof top,
Santa year after year never did fail

But this year something went wrong
He slid down the chimney of a small house
And as his body hit brick after brick
the chimney was not wide enough!

Oh Lord, said Santa. I’m stuck
The reindeer did try to help him back up
But it did no good
Santa was stuck

From now on I must use the front door, thought he
But it was too late, up a chimney was he
Now Santa thought of his plump belly
He blamed Mrs. Clause for cooking too good

He blamed himself for having too much food
Most of all he thought of the children big and small
The boys and girls who counted on him
To give presents and joy to one and to all

What if he could not make it this year?
What if he failed?
There would be no Christmas
Santa tugged on the rope and shouted

Move it Rudolf, Dasher and Dancer!
Go forward Prancer and Vixen!
Getty up Comet, getty up Cupid!
Go Donner and Blitzen!

An hour later Santa was in pain
When he heard a child’s voice cry out, Santa! Is that you?
Hi there, little Billy, said Santa, knowing every child by name
Is mommy or daddy home?

To chimney came mother and father
Though worried, they had great curiosity and wonder
for they had stopped believing in Santa so long ago
And now in adulthood, were they to be proved wrong?

Santa, is that really you? asked the father
Hi there Tommy and Amy, said Santa, I remember you as kids,
Tommy, you were naughty but Amy you were so nice
Now I have a Christmas wish for you; please help me out!

Mother called the brave firefighters
They rescued poor Santa with wonder in their eyes
Santa gave a thank you gift to all
And gave Billy his wonderful toy surprise

Santa then climbed his sleigh up on the roof top
Folks, I’d love to stay, shouted he,
But I must spread cheer to children big and small
Good night and Merry Christmas to all!

Vizita e Santes

Ishte ajo natë e vitit,
Më e madha nga të gjithë,
Që Shen Niku babaxhan të përhapë gëzim
Për fëmijët e mëdhenj dhe të vegjël.

Ai falënderoi punonjesit e tij për lodrat
Dhe i mbajti në një thes të madh,
Ai i dha një lamtumirë të përzemërt zonjës Klause,
Dhe u hodh në sajë me lodrat në kuriz.

Santa e drejtoi sajën e tij nga yjet
Ndërsa dreret fluturonin nëpër qiej,
Misioni i tij ishte të arrinte në shtëpinë e çdo fëmije
Para rrezet e diellit në mëngjesin e Krishtlindjeve.

Shtëpitë e para ecnin ngadalë,
Se këtë vit ra borë e dendur dhe e madhe,
Dhe Santa po ndihej pak i ndryshkur dhe i vjetër
Dhe Dancer dhe Blitzen po ndiheshin të përgjumur dhe të ftohtë.

Poshtë oxhaku Santa rrëshqiti
Poshtë pemës së ndezur vendosi lodrat
Për të gjitha vajzat dhe djemtë e vegjël
Më pas ai hëngri biskotat dhe qumështin që prindërit i linin shpesh

Santa më pas tërhoqi litarin e gjatë
Dhe dreret e tërhoqen përsëri lart
Dhe kaperxente në majë të çatisë tjetër,
Santa vit pas viti nuk dështoi kurrë

Por këtë vit diçka shkoi keq
Rrëshqiti nga oxhaku i një shtëpie të vogël
Dhe ndërsa trupi i tij godiste tullë pas tulle
oxhaku nuk ishte mjaft i gjerë!

O Zot, tha Santa. unë jam i mbërthyer
Dreri u përpoq ta ndihmonte të ngrihej
Por nuk mundi
Santa ishte mbërthyer

Që tani e tutje duhet të përdor derën e përparme, mendoi ai
Por ishte tepër vonë, ai ishte lart në oxhak
Tani Santa mendoi për barkun e tij të shëndoshë
Ai fajësoi zonjën Clause se gatuan shumë mirë

Ai fajësoi veten për ushqimin e tepërt
Mbi të gjitha mendonte për fëmijët e mëdhenj e të vegjël
Djemtë dhe vajzat që shresonin tek ai
Për të dhënë dhurata dhe gëzim për një dhe për të gjithë

Po sikur të mos ia dilte këtë vit?
Po sikur të dështonte?
Nuk do të kishte Krishtlindje
Santa tërhoqi litarin dhe bërtiti

Lëvize Rudolf! Lëvize Dasher dhe Dancer!
Shkoni përpara Prancer dhe Vixen!
Jepi Comet! Hajde Cupid!
Shkoni Donner dhe Blitzen!

Një orë më vonë Santa kishte dhimbje
Kur dëgjoi zërin e një fëmije duke bërtitur, Santa! A je ti?
Përshëndetje, vogelush tha Santa,
A është mami apo babi në shtëpi?

Në oxhak erdhën nëna dhe babai
Ndonëse të shqetësuar, ata kishin kuriozitet dhe habi të madhe
sepse ata kishin pushuar së besuari te Santa shumë kohë më parë
Dhe tani në moshën madhore, a do të vërtetohej se kishin gabuar?

Santa, a je vërtet ti? pyeti babai
Përshëndetje, nena dhe baba i vogelushit, u mbaj mend si fëmijë, tha Santa

Baba, ti ishe cik mistrec por nena ti ishe si engjell
Tani kam një urim për ju; ju lutem me ndihmoni!

Nëna thirri zjarrfikësit trima
Ata shpëtuan Santa të shkret me habi në sytë e tyre
Santa u dha të gjithëve një dhuratë falënderimi
Dhe i dha vogelushit surprizën e tij të mrekullueshme lodër

Santa më pas u ngjit me sajën e tij në majë të çatisë
Njerëz, do të doja të qëndroja, bërtiti ai,
Por unë duhet të shpërndaj gëzim tek fëmijët e mëdhenj dhe të vegjël
Natën e mirë dhe Gëzuar Krishtlindjet për të gjithë!

Albania: an amazing coincidence

It was November the 28th just a few days ago.  This date is special to me as an Albanian for it is Albanian Independence day. just as our independence day is on the 4th of July, in Albania, we celebrate independence day on the 28th of November. Here in the US we gained our Independence from the British Empire. In Albania, we gained our independence from the Ottoman Empire, based in Turkey. There are two Albanian Independences that coincidentally fall on the same date: 1. the founding of the medieval kingdom of Albania by our national  hero Skanderbeg (1405 – 1468) in the year 1443 and the founding of the modern Albanian state in 1912. The second independence day, 110 years ago, this November, was also from the Ottoman Empire, as the Ottomans would reassert themselves after the passing of Skanderbeg to reconquer his Medieval Albanian State.

Back to the present: I was watching morning TV, and saw an actress by the last name of Hyland (Sarah Hyland). At that moment I was reminded of Hyland-Croy Rd, in my own home town of Columbus, Ohio, here in the US, a road I first heard of several years ago. This morning I made the instant realization that Hyland Croy Rd must be named after Kruja, Albania. I have two reasons for this speculation 1. Kruja was known as Croy or Croya (latin) in the Middle Ages. It was the most famous Albanian town as it was Skanderbeg’s stronghold, and 2. Kruja is located atop a mountain in the Albanian Highlands.   

That this realization occurred to me precisely on Albanian Independence day, originally proclaimed in Medieval Croya on November 28, 1443, is a coincidence beyond belief. That I, being Albanian, happen to live in a city with a road named after an Albanian town is also a great coincidence for me.

What’s in a word?

But I wondered: Is Hyland-Croy Rd really named after the Albanian Highland town of Kruja or could this all just be a lucky coincidence? I dug deeper and first began with an etymological search: Kruja, Albania is named after the Albanian word: Kroi, meaning fountain or spring. As stated, in the Middle Ages, in Latin, Kruja was known as Croy or Croya, so there is a match. Then I discovered several word matches that even took me by surprise:

 1. Crew – a body of Sailors
 2. Cruise – to sail on a body of water
 3. Crest – the top of a wave
 4. Creek – A small body of water
 5. Croy – a water barrier/English
 6. Cry – tears/English
 7. Crisis – an event that often causes tears
 8. Aqua – water/Latin, through the r is missing
 9. Rain – water, though the c is missing
 10. Creation – life needs water most of all

All of these words are apparently derived from some ancient Indo-European word, which must mean liquid, or water. It would seem that over time this word branched out into many, which in turn yielded additional words. It is possible there are many other words out there from this one parent word, perhaps even the word Christ, since as savior, Jesus’ life mission was to deal with treating the crises in his follower’s lives.

What’s in a place name?

There are three places in Eastern Europe, that come from this ancient word

 1. Kruja, Albania – from Kroi, water spring
 2. Croatia – from water spring
 3. Ukraine – this word comes from the Slavic word for region, Krajine. However, I surmise the word, Krajine comes from the same ancient word for water, since regions often times are marked out by the flow of rivers, ie Kroi

There is a tradition of naming places in the new world from previous, older towns. New York, for example, is named after old York. London, Ohio is named after London, England. Berlin, Ohio is named after Berlin, Germany. This logic also seems to suggest that Hyland-Croy Rd seems to be named after the medieval town of Croy in Albania. 

As a matter of fact there are six roads in the US named Croy (and one suburb of London, UK, Croydon). Should we assume that all of these roads are named after Croy, Albania? Certainly not,  the roads might just be named after Mr. Croy, a former landowner.  Yet when we combine two words, such as the Highlands, and Croy of the Albanian Highlands, the chances seem too great to be coincidence. I am inclined to believe Hyland Croy Rd. was, at least in part, named after medieval Croy, Albania.  

However, there may be “clever naming”, such as when a person’s name (the landowner) is combined with a famous place name. This sort of naming has already happened once in Ohio before. The town of Elyria, where the founder’s name, Mr. Ely, was combined with the ending -ria, to come up with the town name of Elyria, Ohio, a clear reference to ancient Illyria, which is coincidentally also ancient Albania! Home sweet home…

Shqiperia: Një rastësi e mahnitshme

Ishte 28 Nëntori vetëm pak ditë më parë. Kjo datë është e veçantë për mua si shqiptar, sepse është dita e Pavarësisë së Shqipërisë. ashtu siç është dita jonë e pavarësisë më 4 korrik, edhe në Shqipëri ne festojmë ditën e pavarësisë më 28 nëntor. Këtu në SHBA fituam Pavarësinë tonë nga Perandoria Britanike. Në Shqipëri e fituam pavarësinë nga Perandoria Osmane, me qendër në Turqi. Janë dy Pavarësi Shqiptare që rastësisht bien në të njëjtën datë: 1. Themelimi i mbretërisë mesjetare të Shqipërisë nga heroi ynë kombëtar Skënderbeu (1405 – 1468) në vitin 1443 dhe themelimi i shtetit modern shqiptar më 1912. E dyta. Dita e Pavarësisë, 110 vjet më parë, ky Nëntor, ishte gjithashtu nga Perandoria Osmane, pasi osmanët do të riktheheshin pas vdekjes së Skënderbeut për të ripushtuar Shtetin e tij Mesjetar Shqiptar.


Kthimi në të tashmen: Po shikoja TV në mëngjes dhe pashë një aktore me mbiemrin Hyland (Sarah Hyland). Në atë moment m’u kujtua Hyland-Croy Rd, në qytetin tim të lindjes në Columbus, Ohio, këtu në SHBA, një rrugë për të cilën dëgjova për herë të parë disa vite më parë. Sot në mëngjes kuptova menjëherë se Hyland Croy Rd duhet të mbante emrin e Krujës, Shqipëri. Unë kam dy arsye për këtë spekulim 1. Kruja njihej si Croy ose Croya (latinisht) në mesjetë. Ishte qyteti më i famshëm shqiptar pasi ishte kalaja e Skënderbeut, dhe 2. Kruja ndodhet në majë të një mali në Malësitë Shqiptare.

Që ky realizim më ka ndodhur pikërisht në ditën e Pavarësisë së Shqipërisë, e shpallur fillimisht në Croya mesjetare më 28 nëntor 1443, është një rastësi e pabesueshme. Që unë, duke qenë shqiptar, të jetoj në një qytet me një rrugë me emrin e një qyteti shqiptar, është gjithashtu një rastësi e madhe për mua.
Çfarë ka me një fjalë?

Por pyesja veten: A është Hyland-Croy Rd me të vërtetë emrin e qytetit të malësisë shqiptare të Krujës apo e gjithë kjo mund të jetë thjesht një rastësi me fat? Gërmova më thellë dhe fillimisht nisa me një kërkim etimologjik: Kruja, Shqipëria është emërtuar sipas fjalës shqipe: Kroi, që do të thotë burim ose burim. Siç u tha, në mesjetë, në latinisht, Kruja njihej si Croy ose Croya, kështu që ka një ndeshje. Pastaj zbulova disa përputhje fjalësh që madje më befasuan:

Crew – një trup marinarësh
Cruise – për të lundruar në një trup me ujë
Crest – maja e një valë
Creek – Një trup i vogël uji
Croy – një pengesë uji
Cry – te qash
Kriza – një ngjarje që shpesh shkakton lot
Aqua – ujë/latinisht, përmes r mungon
Rain – ujë, edhe pse c mungon
Krijimi – kafshet dhe bimet kane nevojë më shumë për ujë

Të gjitha këto fjalë me sa duket rrjedhin nga ndonjë fjalë e lashtë indo-evropiane, që duhet të nënkuptojë lëng ose ujë. Duket se me kalimin e kohës kjo fjalë u degëzua në shumë, të cilat nga ana e tyre dhanë fjalë shtesë. Është e mundur të ketë shumë fjalë të tjera atje nga kjo fjalë e vetme prind, ndoshta edhe fjala Krisht, pasi si shpëtimtar, misioni jetësor i Jezusit ishte të merrej me trajtimin e krizave në jetën e ndjekësve të tij.

Çfarë ka në një emër vendi?


Ka tre vende në Evropën Lindore, që vijnë nga kjo fjalë e lashtë

Krujë, Shqipëri – nga Kroi, burim uji
Kroacia – nga burimi i ujit
Ukrainë – kjo fjalë vjen nga fjala sllave për rajon, Krajine. Megjithatë, supozoj se fjala Krajine vjen nga e njëjta fjalë e lashtë për ujë, pasi rajonet shpesh herë janë të shënuara nga rrjedha e lumenjve, dmth. Kroi.

Ekziston një traditë e emërtimit të vendeve në botën e re nga qytetet e mëparshme, më të vjetra. Nju Jorku, për shembull, është emëruar pas Jorkut të vjetër. Londër, Ohio është emëruar pas Londrës, Angli. Berlin, Ohio është emëruar pas Berlin, Gjermani. Kjo logjikë duket gjithashtu se sugjeron se Hyland-Croy Rd duket të jetë emëruar sipas qytetit mesjetar të Croy në Shqipëri.


Në fakt ka gjashtë rrugë në SHBA me emrin Croy (dhe një periferi të Londrës, MB, Croydon). A duhet të supozojmë se të gjitha këto rrugë kanë emrin e Croy, Shqipëri? Sigurisht që jo, rrugët thjesht mund të emërtohen sipas zotit Croy, një ish-pronar tokash. Megjithatë, kur kombinojmë dy fjalë, si Malësia dhe Kroi i Malësisë Shqiptare, gjasat duken shumë të mëdha për të qenë rastësi. Unë jam i prirur të besoj Hyland Croy Rd. u emërua, të paktën pjesërisht, sipas Croy mesjetar, Shqipëri.


Sidoqoftë, mund të ketë “emërtim të zgjuar”, si për shembull kur emri i një personi (pronari i tokës) kombinohet me një emër të famshëm vendi. Ky lloj emërtimi ka ndodhur tashmë një herë në Ohio më parë. Qyteti i Elyria, ku emri i themeluesit, zoti Ely, u kombinua me mbaresën -ria, për të dalë me emrin e qytetit Elyria, Ohio, një referencë e qartë për Ilirinë e lashtë, që rastësisht është edhe Shqipëria e lashtë! Shtepi e embla shtepi…

photo: Skenderbeg Museum

Motivational Quotes 11/11/22

A storyteller writes what he cannot live


No story means as much to the reader as it does to its writer


Misery stalls time, while happiness makes it fly


Aren’t all marriages arranged? by the hand of God


Am i happy? Of course I am not happy, but I am busy and that’s good enough


Though I may be tired, I have strength enough to be happy


How can a sound move us more than a word? Music has more power over the human soul than does speech.


People like what they know, and they like what is like them, ie their own kind.


Do what you will, if you are not in the right place, you can never succeed


The bridge between the impossible and the possible is made of spirit

The fall of love

I want to travel back in time
to the best time of my life
I want to travel back in time
to the time I was young and in love

winds clearing branches of their leaves
The yellow, the red, the brown leaves
Temperatures falling,
A sign that fall again is here

it has come around again,
Just as it did when I was young and naive
It caught me by surprise and off my guard
And before I knew it, I fell hard

Fall would be the season I would fall in love
It was a regular, ordinary day like any other
Made the most significant day of my entire life
I remember the time, the place, the earth-shattering revelation

I could tell you the time, the place, the girl
But then again, why?
It was so long ago, why should I even care?
It may as well be forgotten

I should just forget it!
She is a married woman now
She lives in the same town
I could run into her at the market, or the park with her kids

But I never have, in over 20 falls
I remember it like it was yesterday.
But it does me no good to remember
the dream that was not to be

I want to travel back in time
to the best fall of my life!
i want to travel back in time
to the fall I would fall in love!

I hate love!
No, just because your heart was broken
It doesn’t mean love is evil
I hate love!

No, don’t say so
You must not say so
I will, I will say it…
Of all I have ever felt, love is the best!

Morning tea

I walk downstairs outside
close large door behind me
Stand in front of building,
Sip my mug of tea and look ahead,

I knew the weather would be bad
All alone, dark skies up above
So unfriendly to my mood
I force my self to stay out

That’s where all the people are
Two neighbors and a repairman
At pharmacy drive through I see a car,
Turns on lights, as if to acknowledge me

I seek discomfort
Just gazing out into the distance
Sipping tea, all alone, in public
I give up and walk towards side of building

More privacy here
I sit on patio chair
Beneath gray and gloomy skies
Must pick cherry tomatoes, back of building

Arms moving, clearing branches
all thoughts lost in work
Get this, get that,
Neither happy nor sad

Side of building, patio chair,
I sit down again
Cherry tomatoes on window pane
I look out into space

Dark skies seem less hostile
I could sit here all day,
I turn head to street, neighbors gone.
Repairman now talking to repair woman

Not a soul in front.
Ominous gray clouds above,
Feels like a storm
Looking, only looking

People don’t like to meditate
it’s hard to be alone with your thoughts
Doing nothing, just being
The mind needs occcupation

I hope nobody catches me doing nothing,
That would ruin it
I give up, and walk upstairs.
Why did I have to come inside?

Good thing nobody caught me alone with my thoughts
That would drive them away
People don’t like to see others alone with their thoughts
When in public one can’t be alone with his thoughts

Was I even thinking?
I was not thinking… I was feeling.
Good thing nobody caught me alone with my feelings
That would drive them away

Looking out living room window at gray skies
What did Shakespeare say?
Skies like these do not clear up without a storm
But it stormed here last night… the end

Motivational Quotes 9/19/22

We should be better now than we were five years ago – Joel Osteen


Science can never provide me with faith, just as faith can never provide me with science.

Maybe its always been hard, maybe it always will be hard. . . with a bit of joy in between


If you put something in the right place, what you misplaced will turn up.


Perhaps God has a master plan that only he understands -Depeche Mode

Success is about the effort, not the outcome.


We are victim to our own perception.


One’s worth is not founded upon success or popularity, but rather on his who he is.


You can’t change the world… but you can change a small part of it


To have purpose is to live; life is purpose


History is not over.*

Normality is the most beautiful of all things.*

*Robert Kaplan

A cloudy morning

A sagging sky,
It’s so ugly, it’s beautiful.

I was happy once
Ah, to be young and in love…

A dreary wet morning,
Tea alone on a lounge chair

A thunderstorm last night
An open window, a thunderstrike

So loud, so near, so terrible!
That it’s beautiful

The windows left open
Rainwater gushes in.

Ah, to be young and in love…
O what beautiful dark days of youth.

I was happy once,
I was sad at once

This? What is this?
A sagging sky, so dark, so ugly,

That it’s beautiful?
This is nothing!

Lonely. I must write!
The End

Nje Mengjes me Re (Albanian)

Një qiell i varur,
Është aq i shëmtuar, sa është i bukur.

Një herë isha i lumtur
Ah, të jesh i ri dhe ne dashuri

Një mëngjes i zymtë i lagësht,
Pi caj jashte, i vetëm në një karrike të varur

Një stuhi mbrëmë
Një dritare e hapur, një bubullimë

Kaq me zë të lartë, kaq afër, kaq e tmerrshme!
Se është e bukur.

Dritaret u lanë të hapura
Uji i shiut derdhet brenda.

Ah, të jesh i ri dhe i dashuruar
Ditë të bukura të errëta.

Një herë isha i lumtur,
Dhe ne te njejten here i merzitur.

Kjo? Çfarë është kjo?
Një qiell i varur, aq i errët, aq i shëmtuar,

Sa eshte i bukur?
Kjo nuk është asgjë!

I vetmuar. Duhet të shkruaj!
Fund

Albanian History: Enver Hoxha

Histori Shqiptare : Enver Hoxha (English below)


Asnjë person tjetër nuk ka luajtur një rol më të madh në fatin e Shqipërisë në shekullin e 20-të sesa Enver Hoxha. Ai është Skënderbeu i shekullit të 20-të. Megjithatë, ndërsa udhëheqja e Skënderbeut ishte për mirë; Hoxha ishte për të keqe. Ndërsa trashëgimia e të parit i ka rezistuar kohës, trashëgimia e Hoxhës është rishkruar rrënjësisht menjëherë pas vdekjes së tij, me shqiptarët që e etiketojnë atë jo si hero, por si shejtan. Hoxha kishte përkrahësit e tij në mesin e bashkëmoshatarëve të tij, të cilët tashmë janë të moshuar dhe të vdekur, por askush nga brezi i ri nuk e vlerëson atë. Hoxha, mund të argumentohet, shkatërroi Shqipërinë dhe çoi në emigracionin masiv që pasoi kur ai vdiq. Hoxha ishte një udhëheqës kulti: ai e izoloi kombin e tij të gjithë për t’i shërbyer vetes dhe rrethit të ngushtë. Ai madje vrau miqtë dhe familjen e tij. Ai ishte karizmatik; e bëri me buzëqeshje për njerëzit. Ai nuk do të ndalej para asgjëje për t’u kapur pas pushtetit, edhe nëse kjo do të nënkuptonte ndërtimin e bunkerëve të shëmtuar mbrojtës në të gjithë Shqipërinë. I talentuar nga mashtrimi dhe persekutimi i pamëshirshëm, mund të shihet se si ai ishte një forcë e tillë. Por ai nuk ishte një forcë për të mirë; ai ishte një forcë për të keqe. Le të shqyrtojmë krijimin e kësaj figure konsekuente, por djallëzore.

Enver Hoxha lindi në jug të Shqipërisë më 16 tetor 1908. Megjithatë familja e tij nuk vjen nga gjirokastra e vjetër dhe mund të jetë shpërngulur atje nga një pjesë tjetër e Shqipërisë si nga Malësia e Veriut apo edhe nga zonat shqiptare të Maqedonisë. Babai i tij ishte një klerik mysliman. Më vonë në jetë Enveri do të përplasej me të atin për besimin e tij. Thuhet se ai dogji edhe Kuranin e babait të tij. Në mesin e viteve 1960 Hoxha e shpalli Shqipërinë një shtet zyrtarisht ateist dhe mbylli të gjitha shtëpitë e fese. Ai e bëri këtë pa dyshim sepse mendonte se feja kërcënonte mbajtjen e tij në pushtet.

Hoxha mori pjesë në shkollat ​​e mira të qytetit të tij, përfshirë të parën që mësohej në gjuhën shqipe. Ai nuk ishte i talentuar si student; por ai rridhte nga një familje e pasur që donte që ai të kishte një arsim. Pas shkollës fillore u dërgua në një shkollë franceze në Korçë. Megjithëse nuk shkëlqeu, ai përfundoi kursin. Pas diplomimit ai donte të shkonte jashtë vendit. Ai dhe familja e tij i bënë presion një bamirësi që t’i ofronte një bursë për të shkuar të studionte në Francë. Ai shkoi në Universitetin e Montpellier. Megjithatë, ai ishte një student shumë i varfër dikur atje. Ai nuk ishte i interesuar për studimet e tij. Ishte e qartë se ai nuk ishte për akademikë, dhe bursa e tij u anulua për shkak të statusit të dobët. Në fakt ai u hakmor ndaj zyrtarit që i hoqi bursën, duke e dërguar në burg, në jetën e mëvonshme kur u bë diktator.

Pas Montpellier shkoi në Paris dhe u miqësua me revolucionarët e asaj kohe, klikën komuniste franceze. Duket se këtu u mboll fara për fatin e tij. Ai donte të bëhej një udhëheqës komunist. Pas kthimit në Shqipëri ai kaloi ca kohë në shkollën e tij të vjetër në Korçë si mësues zëvendësues, duke pritur Luftën e Dytë Botërore dhe duke kërkuar kohën e tij kur të mund të godiste. Ai duhet ta ketë ditur se ishte një gjeni i keq dhe për çfarë ishte i aftë. Ai u transferua në Tiranë dhe bëri më shumë miq komunistë, ndërsa punonte si shitës puro në dyqanin e xhaxhait të tij, një punë e zakonshme për dikë që ishte i destinuar të ishte heroi i popullit të tij.

Hoxha bëri një pakt me djallin. Dy agjentë erdhën nga Serbia për të ndihmuar në formimin e partisë komuniste shqiptare, Dushani dhe Miladin; për shkak të ndikimit të tyre negativ – në fund të fundit ata donin të instalonin një njeri që do t’i lejonte Serbisë, rivalit të Shqipërisë, të mbante provincën të Kosovës – ata mbështetën Hoxhën, si liderin e partisë, më joparimoren e grupit. Kudo që kishte një luftë për pushtet, Hoxha do të fitonte përmes persekutimit. Sapo mori pushtetin në vitin 1944, ai ekzekutoi rivalin e tij kryesor, Koci Xoxe, si dhe krerët e partive kundërshtare, Ballin Kombëtar dhe Legalitetin; partitë që komunistët i kishin ftuar më parë të bashkoheshin në luftën për çlirimin e Shqipërisë nga nazistët dhe fashistët. Në pleqëri, Hoxha e përfundoi mbretërimin e tij të terrorit duke ekzekutuar përkrahësin e tij kryesor, Mehmet Shehun. Ai vdiq në vitin 1985, pas 40 vitesh në pushtet.

Lëvizja komuniste është kritikuar gjithmonë në Perëndim. Nëse jo qëllimisht keq, sigurisht që nuk është e mençur. Edhe nëse fillon të funksionojë siç duhet në fillim, ekonomia e saj gradualisht ngec. Komunizmi duket si mashtrues. Megjithatë, në atë kohë ata ishin të rinj që aspironin për diçka më shumë, dhe në fakt shumica e komunistëve kishin qëllime të mira. Megjithatë, një problem me revolucionin komunist – ose ndoshta me të gjitha revolucionet populiste – ishte se ai ishte subjekt i uzurpimit nga një udhëheqës i keq. Hoxha ishte pikërisht tipi i liderit joparimor që uzurpoi lëvizjen, kur revolucioni ishte në fillimet e tij dhe e ktheu komunizmin në diktaturë. Hoxha me taktika te padrejta ngjiti majen. Pasi e bëri këtë, ai nuk e lëshoi ​​kurrë. Ai e bëri këtë përmes mashtrimit, persekutimit, ekzekutimit, izolimit dhe internimit. Ai është ende një emër i njohur në Shqipëri… për te keqe.

(in English)

No other person has played a greater role in the fate of Albania in the 20th century more than Enver Hoxha (Hodja). He is the Skanderbeg of the 20th century. However, While Skanderbeg’s leadership was for good; Hoxha’s was for ill. While the former’s legacy has withstood the test of time, Hoxha’s legacy has been radically rewritten immediately after his death, with Albanians labeling him not as a hero but a villain. Hoxha had his supporters among his peers who are now old and dying out, but no one of the younger generation esteems him. Hoxha, it can be argued, ruined Albania and led to the mass immigration that ensued when he died. Hoxha was a cult leader: he isolated his nation all to serve himself and close circle. He even killed his friends and family. He was charismatic; he did it with a smile for the people. He would stop at nothing to cling on to power, even if it meant building unsightly defensive bunkers all over Albania. Gifted at deception and ruthless persecution, one can see how he was such a force. But he was not a force for good; he was a force for ill. Let us examine the making of this consequential, yet villainous figure.

Enver Hoxha was born in the south of Albania on October 16th 1908. However his family does not come from old Gjirokastra stock and may have moved there from another part of Albania such as the Northern Highlands or even the Albanian areas of Macedonia. His father was a Muslim cleric. Later in life Enver would clash with his dad over his faith. It is said that he even burnt his father’s Quran. In the mid 1960s Hoxha declared Albania an officially atheist state and shuttered all houses of worship. He did this no doubt because he felt that religion threatened his hold on power. 

Hoxha got to attend the good schools of his town including the first one that taught in Albanian. He was not gifted as a student; but he came from a well-to-do family who wanted him to have an education. After grade school he was sent to a French school in Korca. Though he did not shine, he completed the course. Upon graduation he wanted to go abroad. He and his family pressured a benefactor to offer him a scholarship to go study in France.  He went to the University of Montpellier. However, he was a very poor student once there. He was not interested in his studies. It was evident that he was not for academics, and his scholarship was revoked because of poor standing. In fact he got revenge on the official who revoked his scholarship, sending him to prison, in later life when he became dictator.

After Montpellier he went to Paris and made friends with the revolutionaries of the day, the French communist clique.  It seems that here the seed for his destiny was planted. He wanted to be a Communist leader. Upon his return to Albania he spent some time at his old school Korca as a substitute teacher, waiting out World War II and biding his time when he could strike.  He must have known he was an evil genius, and what he was capable of.  He moved to Tirana and made more communist friends, while working as a cigar salesman at his uncle’s shop, an ordinary job for one destined to be his people’s hero. 

Hoxha made a pact with the devil. Two agents came from Serbia to assist in the formation of the Albanian communist party, Dushan and Miladin; owing to their negative influence-after all they wanted to install a man who would allow Serbia, Albania’s rival, to keep the Albanian majority province of Kosovo-they supported Hoxha, as party leader, the most unprincipled of the bunch. Wherever there was a power struggle, Hoxha would win through persecution. As soon as he got power in 1944, he executed his top rival, Koci Xoxe, as well as the leaders of the opposing parties, the National Front and Legality; parties which the communists had previously invited to join in the fight for the liberation of Albania from the Nazis and Fascists. In old age, Hoxha concluded his reign of terror by executing his top supporter, Mehmet Shehu. Hoxha died in 1985, after 40 years in power.

The communist movement has always been criticized in the West. If not deliberately bad, it’s certainly unwise. Even if it begins to work out properly in the beginning, its economy gradually flounders.  Communism seems like a con. However, at the time they were young people aspiring for something more, and in fact most communists were well-intentioned.  However one problem with the communist revolution-or perhaps with all populist revolutions-was that it was subject to usurpation by a bad leader. Hoxha was the exact type of unprincipled leader to usurp the movement, when the revolution was in its infancy, and turned communism into a dictatorship. Enver Hoxha. strong armed his way to the top. Once he did so he never let go.  He did this through deception, persecution, execution, isolation and exile. He is still a household name in Albania… for ill.

Sources:

Panorama. Hoxha 2012

Enver Hoxha. The Iron Fist of Albania. 2016

History of Albania. Tajar Zavalani 1963